X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 4 / 10

64 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 10

Pozícia pimecrolimusu v komplexe terapeutických modalít v liečbe atopickej dermatitídy

Urbanček S.

Dermatovenerologické odd. NsP, B. Bystrica

Atopická dermatitída (AD) je chronicky recidivujúce a kauzálne neliečiteľné ochorenie s celosvetovo stúpajúcou incidenciou. Predstavuje iniciálnu fázu atopického pochodu, spočívajúceho v pretrvávaní minimálneho perzistujúceho zápalu a v postupnej senzibilizácii extrakutánnych lokalít (sliznica nosa a bronchov) aktivovanými imunokompetentnými bunkami prenesenými cirkuláciou a k postupnému vzniku alergickej rinitídy a astmy. Dôsledný manažment AD v dojčenskom a detskom veku  je preto nesmierne dôležitým krokom v zastavení atopického pochodu.

Liečba AD zahŕňa okrem úpravy životosprávy a celkovej terapie aj lokálnu terapiu zameranú jednak na úpravy porušenej  kožnej bariéry emolienciami a ovplyvnenie imunitných zápalových mechanizmov lokálnymi kortikosteroidmi a imunomodulátormi (pimekrolimus a takrolimus).

Práve registrácia posledne spomenutej skupiny, špecificky tlmiacej zápalový proces inhibíciou T-lymfocytov a mastocytov,  znamenala významný prínos v lokálnej terapii AD z hľadiska efektivity aj bezpečnostného profilu. Účinnosť, bezpečnostný profil či vplyv na kvalitu života boli potvrdené mnohými klinickými štúdiami zahrnujúcich  celkový počet viac ako 19 000 pacientov. Odhaduje sa, že od uvedenia pimekrolimu v USA vo februári 2002 bolo doteraz liečených takmer 6 miliónov pacientov.  

Viacero prác sa v posledných rokoch sústreďovalo na  miesto pimekrolimu v rámci komplexnej terapie ochorenia, zvlášť k vzťahu ku lokálnym kortikosteroidom. K donedávna akceptovanému dvojrozmernému modelu emoliecium-kortokosteroid pristupuje tretia dimenzia: emoliencium-lokálny imunomodulátor-kortikosteroid. Pimekrolimus je indikovaný na iniciálne štádiá atopických lézií charakterizované pruritom, resp. diskrétnymi objektívnymi príznakmi. Princípom je potlačenie minimálneho perzistujúceho zápalu, ktorý je histologicky verifikovateľný aj v zdanlivo intaktnej koži. Kortikosteroidy sa aplikujú na klinicky manifestné lézie stredne ťažkého a ťažkého stupňa. Klinické štúdie potvrdili, že intermitentná aplikácia pimekrolimu predlžuje obdobia remisií medzi jednotlivými exacerbáciami až 5-násobne. Uvedená modalita má okrem potenciácie účinku aj kortikosteroidy šetriaci efekt.

Lokálne imunomodulátory predstavujú nový, sofistikovaný rozmer v lokálnej liečbe AD. V kombinácii s lokálnymi kortikosteroidmi a emolienciami prispievajú k celkovej a dlhodobej kompenzácii tohto chronického ochorenia. Ukazuje sa, že pimekrolimus by mohol byť účinný aj u iných autoimunitových ochorení kože.

Naše skúsenosti s liečbou pimecrolimusom u detí s atopickou dermatitídou

Danilla T.

Dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

Abstrakt

*******************

ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA ATOPICKÁ DERMATITÍDA JE INDIKOVANÁ ?

Červenková D., Kertys P.

Dermatoalergiologická ambulancia PK Ružinov, Bratislava

Document info
Document views64
Page views65
Page last viewedWed Jan 18 00:22:26 UTC 2017
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments