X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 8 / 10

71 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 10

2004 to bolo 121).  Účasť dermatovenerológov bola dobrovoľná, bez nároku na finančnú odmenu za vykonanú prácu, ktorú zúčastnení lekári odviedli prakticky vo svojom voľnom čase. Akcie sa zúčastnilo cca 3000 obyvateľov. Získané údaje sa zaznamenávali do dotazníka. Na vyhodnotenie údajov sme znovu použili software od IT spoločnosti Maxtech, s.r.o. Tento program je schopný urobiť hlbokú a detailnú SQL analýzu údajov s rôznymi koreláciami a automatický alebo poloautomatický zber dát.

Spektrofotometria a jej využitie pri hodnotení kožných testov.

Trnovská K., Hegyi, V.

Detská dermatovenerologická klinika DFN a LFUK, Bratislava

Difúzna reflekčná spektrofotometria  patrí medzi neinvazívne vyšetrovacie metódy založené na optických vlastnostiach kože. Registráciou odrazeného svetla z  vnútorných častí kože  sa kvalitatívne aj kvantitatívne určuje počet chromofórov v jednotlivých jej vrstvách.

Klinické využitie spektrofotometrie je všestranné. Prakticky najvýznamnejšie je jej použitie pri hodnotení erytémov a pigmentácií. Táto metóda  umožňuje objektívne hodnotiť  erytém rôzneho pôvodu: UV svetlom navodený erytém, presne stanovuje MED, hodnotí erytém pri kožných testoch a  zápalových procesoch a slúži aj ako kontrola pri liečbe vaskulárnych lézií.

V tejto prezentácii sme sa zamerali  na hodnotenie erytému, ktorý vzniká  pri   kožných testoch. Po aplikácii kožných testov pri pozitívnom výsledku vzniká erytematózna reakcia rôzneho stupňa. Súčasný spôsob hodnotenia  voľným okom je zapisovaný podľa stupňa intenzity erytému pomocou krížikov (+, ++, +++). Ľudský zrak najlepšie rozlišuje kontrast a spoľahlivo vie odlíšiť erytém v takom prípade, ak je obkolesený normálnou nezmenenou kožou. Stupeň intenzity erytémovej reakcie sa však hodnotí len subjektívne, pocitovo. Prístrojové merania, v našom prípade pomocou spektrofotometra, poskytujú absolútne hodnoty a pomocou kalibrácie oproti štandardu určujú s presnosťou množstvo chromofórov a hĺbku ich uloženia v lézii. Poskytujú nám objektívne, číselne podložené hodnotenie.

Pri erytéme sa pomocou spektrofotometra určuje množstvo hemoglobínu sústredeného vo vyšetrovanej lézii. Spektrofotometer pracujúci vo viditeľnej časti optického spektra (400 – 700 nm) zachytáva svetelné žiarenie spätne odrazené z vnútorných vrstiev kože po absorpcii hemoglobínom v kapilárnom systéme dermálneho úseku kože. Absorpčné vrcholy pre  hemoglobín sú  428 a 564 nm. Z nameraných hodnôt sa vytvára hemoglobínová krivka.

Fotodynamická terapia v liečbe kožných nádorov a prekanceróz.

Urbanček S.

Dermatovenerologické odd. NsP, B. Bystrica

Aktinické keratózy a epidermálne karcinómy kože majú stúpajúcu tendenciu. Okrem starších terapeutických postupov, ako excízia, kryoterapia, lokálne kaustiká alebo kyretáž sa v poslednom desaťročí objavili nové modality ako aplikácia imiquimodu, 5-fluorouracilu, 3% natrium diklofenaku, CO2 lasera, a fotodynamickej terapie (PDT). Princípom posledne uvedenej liečby je aktivácia lokálne aplikovaného fotosenzibilizátora UV-žiarením vlnovej dĺžky 635 nm, čo vedie k tvorbe kyslíkových radikálov a následnej oxidácii lipidov a proteínov, poškodeniu membrán a organel v nádorovej bunky a aktivácii alebo inhibíciu bunkových funkcií. Konečným dôsledkom týchto procesov je nekróza alebo apoptóza nádorovej bunky. Fotosenzibilizátorom používaným v USA je aminolevulová kyselina a v Európe metylaminolevulát (Metvix). Posledne menovaný sa vyznačuje vysokou selektivitou k nádorovému tkanivu a minimálnou systémovou absorbciou. Odporúčaným svetelným zdrojom je Aktilite. Autorizovanými indikáciami v Európe sú aktinické keratózy a bazocelulárny karcinóm do 0,3mm hrúbky. Výhodami liečby sú rýchlosť a dobrý kozmetický efekt. Uvedený liečebný postup predstavuje rozšírenie spektra používaných metód

Document info
Document views71
Page views72
Page last viewedSun Jan 22 08:57:27 UTC 2017
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments