X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 101 / 108

549 views

0 shares

0 downloads

0 comments

101 / 108

Przedmiot obligatoryjny:HISTORIA GOSPODARCZA (OGÓLNOSPOŁECZNY II)

Pozycja planu studiów :

dziennych 3

zaocznych3

wieczorowych3

Nazwa jednostki: Katedra Historii i Geografii Transportu

Cel:

Wyjaśnienie studentom mechanizmów przemian społeczno-ekonomicznych i głównych kierunków rozwoju gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich od początków gospodarowania do czasów najnowszych.

Program:

1.

Kształtowanie się kapitalistycznego sposobu produkcji - do końca XVIII w.  

2.

gospodarka światowa w XIX w.: rewolucja przemysłowa, polityka gospodarcza, przemysł, rolnictwo, transport, handel międzynarodowy, pieniądz i skarbowość.

3.

gospodarka światowa w dwudziestoleciu międzywojennym: odbudowa po I wojnie światowej, wielki kryzys, poprawa koniunktury i interwencjonizm.

4.

gospodarka światowa w okresie 1945-2000; odbudowa po II wojnie, procesy integracyjne, cykle ekonomiczne.

LITERATURA:

Pozycje zwarte

1. W. Rusiński, Zarys historii gospodarczej polski na tle dziejów gospodarczych powszechnych, Warszawa 1986 r. Cameron,

2. Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych. Warszawa 1996

3. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1999

Document info
Document views549
Page views551
Page last viewedThu Jan 19 14:00:16 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments