X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 20 / 108

547 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 108

Sylwetka Absolwenta kierunku Ekonomia

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

1.

Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać zasób uniwersyteckiej wiedzy ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej umożliwiający jemu szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej.

2.

Absolwent Wydziału powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym jeden język obcy, posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać projekty ekonomiczne i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, posiadać umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa (środowiska rynkowego), planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe, umieć posługiwać się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa w zakresie wybranej specjalności studiów, orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata oraz w procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

3.

Uzyskanie dyplomu magistra na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinno otwierać drogę do pracy zawodowej w praktyce gospodarczej jak i w instytucjach oraz pracy naukowej w ośrodkach badawczych oraz instytutach badawczo - naukowych w kraju i za granicą.

4.

Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów.

5.

Absolwent kierunku Ekonomia powinien być wyspecjalizowany w określonej - szczególnej dziedzinie zastosowań ekonomii, głównie w obszarze sektora usługowego (ekonomika i organizacja transportu, ekonomika i organizacja łączności, ekonomika turystyki, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami). Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach

Document info
Document views547
Page views549
Page last viewedThu Jan 19 09:32:59 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments