X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 21 / 108

614 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 108

analitycznych i operacyjnych.

Wymogi  stawiane  pracom  magisterskim

na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, którą student praca magisterska stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego (promotora).

Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy w trakcie zajęć dydaktycznych – seminarium magisterskiego. Temat pracy powinien posiadać cechy istotności i aktualności. Problematyka objęta jego obszarem nie powinna być powielana w stosunku do prac już istniejących lub powstających w tym samym czasie. Praca magisterska nie powinna ograniczać się wyłączenie do analiz teoretycznych.

Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi:

1.

Merytoryczne:

metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy),

krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy (teoretycznej i empirycznej),

problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym,

wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu literatury naukowej z danej dziedziny ekonomii i/lub zarządzania, prezentującego poglądy autorytetów w danej dziedzinie,

umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym),

zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.)

próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp.,

2.

Formalne:

konstrukcja pracy – wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie,

odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy,

poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym,

umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych,

wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, objaśniających,  odsyłających i mieszanych),

poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników,

określenie słów kluczowych dla pracy.

Document info
Document views614
Page views616
Page last viewedMon Jan 23 15:19:26 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments