X hits on this document

129 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 25

สรุปย่อคำบรรยายวิชา ภูมิปัญญาและพฤติกรรมมนุษย์ (ภาค 2 บทที่ 7 - 10)

และไม่อยากร่วมกิจกรรมที่คนทั่วไปเห็นว่าสำคัญ

ความรู้ระดับ 3 และ 4 นี้เป็นความรู้แท้ หรือเป็นศาสตร์ ที่ต้องอาศัยปัญญาในการเข้าถึง

ลัทธิเหตุผลนิยม (rationalism)

นักคิดในลัทธิเหตุผลนิยม เชื่อว่า เหตุผลเป็นหนทางเดียวที่นำไปสู่ความรู้ และความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด เป็นความรู้ก่อนประสบการณ์ จึงไม่เชื่อว่าประสบการณ์จะให้ความรู้ที่ถูกต้องแน่นอน เพราะบ่อยครั้งที่ประสาทสัมผัสลวงเรา (seeing is deceiving)

เรอเน เดส์การ์ตส์ (Rene Descartes) ตั้งใจจะพิสูจน์สัจจะทางปรัชญาด้วยการใช้เหตุผล จึงเริ่มต้นวิธีการหาความรู้ด้วยการตั้งข้อสงสัยกับทุกสิ่ง

เขาได้ข้อสรุปว่า ถ้าเขาสงสัยได้ ก็เท่ากับว่า เขาต้องคิดและเพราะเขาคิด เขาจึงดำรงอยู่อย่างที่เขากล่าวเป็นภาษาละตินว่า “Cogito, ergo sum” หรือ “I think, therefore I am.” (ฉันคิด ดังนั้น ฉันจึงมีอยู่)

การที่เดส์การ์ตส์ ตระหนักว่า ตัวเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้ทำให้เขารู้ด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงฉันที่กำลังคิด แต่ฉันที่กำลังคิดนี้จริงแท้กว่าโลกวัตถุที่เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัส

เขาคิดต่อไปว่า มีอะไรอีกหรือไม่ที่สามารถรับรู้ได้ด้วยความแน่นอนที่หยั่งรู้ได้ในใจ (intuitive) แบบนี้ เขาได้ข้อสรุปว่า ในจิตของเขามีความคิดที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง ซึ่งมีลักษณะเป็นความจริงที่จำต้องเป็น (necessary truth) เช่นสิ่งหนึ่งไม่อาจจะอยู่สถานที่สองแห่งในเวลาเดียวกันได้หรือ เส้นตรงที่ขนานกันไม่มีวันจะบรรจบกันได้เป็นต้น

เดส์การ์ตส์ แบ่งความคิดมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท คือ

อ.จักรฤทธิ์ อุทโธ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Document info
Document views129
Page views129
Page last viewedSun Jan 22 02:28:03 UTC 2017
Pages25
Paragraphs238
Words1833

Comments