X hits on this document

39 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 12

U utiset

Vertaistukiryhmä aloitti Itä-Suomessa

Teksti: Pirjo Halme-Hoffren

Asumisterveysliiton vertais- tukitoimita käynnistyi vuo- den alusta myös Itä-Suo- messa.

Ensimmäinen kokoontu- minen oli Imatralla. Mark- kinointi paikallislehdissä ja -radioissa oli tavoittanut kosteus- ja homevaurioista kärsiviä ihmisiä sekä työ- paikoilta että kotoa.

Jo ensimmäinen kokoon- tuminen osoitti, että ver- taistukeen on tarvetta myös Itä-Suomessa. Seuraava ta- paaminen pidettiin Lap- peenrannassa huhtikuussa. Itä-Suomessa ryhmiä vetää Asumisterveysliiton hallituk- sen jäsen Seija Kojo.

sertifioitu rakennusterveys- asiantuntija, rakennusinsi- nööri Erkki Helimo.

Tampereella kokoontui- vat pirkanmaalaiset home- loukkuperheet Asteen toi- minnanjohtajan Hannele Rämön johdolla. Tapaami- sia kuvasi Ylen asiaohjelmat TV2:ssa loppuvuodesta esi- tettävää homeloukusta ker- tovaa ohjelmasarjaa varten.

Lahden vertaistuki jatkaa syksyllä entiseen tapaan kokoontuen noin joka toi- nen kuukausi vetäjänään asumisterveysneuvoja Pirjo Halme-Hoffren Asteesta. Kaikki vertaistukiryhmät ovat kesätauolla syyskuu- hun saakka.

Turun vertaistukiryhmäs- sä koettiin helmikuussa ylei- söennätys - yli 30 henkeä - kun luennoimassa kävi do- sentti, allergologi Antti Koi- vikko Suomen Terveystalon allergiakeskuksesta. Hänen aiheenaan olivat homesai- raudet. Turun vertaistuen vetäjänä jatkaa ensi syksynä

Ilmoitukset paikallisissa tiedotusvälineissä

Vertaistukiryhmiin ovat ter- vetulleita kaikki asumister- veysongelmista kiinnostu- neet.

Lisätietoja ryhmien ko- koontumisista saa Asteen

Asteen uusi hallitus

Asumisterveysliitolle valit- tiin uusi hallitus viime vuo- den lopulla. Hallituksen jä- seniä ovat Eeva Strömmer Espoosta, Seija Kojo Raut- järveltä, Matti Paananen Jyväskylästä, Anna-Riitta Riihimäki Parkanosta ja Pentti Kaasinen Espoos- ta. Kaasista lukuun ottamat- ta hallituksen kokoonpano säilyi entisellään.

Hallitus valitsi keskuudes- taan puheenjohtajaksi Eeva Strömmerin, joka jatkaa ai- kaisemmassa tehtävässään. Hän on osallistunut Asteen toimintaan 1990-luvun lo- pusta lähtien.

Työ- ja asumis- terveys tiiviimpään yhteistyöhön

Hallituksen uusi jäsen, ym-

www.ray.fi

10

AsteInfo 2007

Ilkka Kojo

Itä-Suo- messa vertaistukea vetää Asteen hallituksen jäsen Seija Kojo.

verkkosivuilta www.asumis- terveysliitto.fi. Lisäksi niistä ilmoitetaan paikallislehdissä ja -radioissa.

Tämän vuoden teema- lomat järjestetään Runnin kylpylässä Iisalmessa 3.–8.6. ja 1.–6.7.

päristöfysiikan konsultti, FM Pentti Kaasinen on teh- nyt pitkän työuransa ilman laadun mittausteknologian parissa tavoitteenaan mm. sisäilmamittausten luotetta- vuuden parantaminen.

Hän haluaa myös Asteen kautta vaikuttaa siihen, et- tä työterveyden ja asumis- terveyden välille saataisiin tiiviimpi vuorovaikutus yh- teisten etujen löytämiseksi. Niitä ovat mm. sisäilman mittausten ja mikrobimääri- tysten luotettavuuden kehit- täminen.

  • Uusilla menetelmillä ja

tiedoilla olisi kova kysyntä yritysten sisäilman hallin- nassa mm. kiinteistöbisnek- sessä. Hyvä sisäilma on tilo- jen käytettävyyden edellytys ja vaikuttaa suoraan niiden vuokraukseen.

Asiantuntijat luennoivat lomalaisille muun muassa homeiden ja sairauksien vä- lisistä yhteyksistä, talous- ja velkaneuvonnasta, myyjän ja ostajan vastuista sekä ra- kennusten kosteus- ja ho- mevaurioista.

Pentti Kaasinen tutustui Asteen toimintaa jo 1990-lu- vun puolivälissä, jolloin hän oli mukana valmistelemassa Suomen Akatemialle ympä- ristöterveyden tutkimusohjel- maa. Yhteistyö tiivistyi vuo- sikymmenen lopussa mm. STM:lle tehdyn kosteusmit- tauksia koskeneen selvitys- työn ja viranomaisohjeistuk- sen myötä.

  • Asumisterveysliitto ei ole

kooltaan suuri, mutta sitäkin arvostetumpi. Hädänalais- ten eli asumisterveysongel- mista kärsivien auttaminen ja siihen välineiden ja me- netelmien kehittäminen on Asteen perustehtävä, sanoo Pentti Kaasinen.

Hänen mielestään Asteel- la on toimiva strategia, jos- sa neuvonta- ja kenttätyö on nivottu hyvin yhteen.

Document info
Document views39
Page views39
Page last viewedFri Jan 20 06:49:13 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments