X hits on this document

34 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 12

U utiset

TV-sarja suomalaisperheiden homeloukusta

maformaattia. – Aiheeseen päädyttiin sen merkittävyyden ja koskettavuuden takia.

Idean isä Ilkka lehtinen toimi vuo- den 2006 loppuun tuottajana TV 2:n ympäristöohjelmissa, jossa hänelle oli kertynyt ohjelmanteon kautta paljon tietoa ja tuntumaa kiinteistöjen koste- us- ja homevaurioista. Makasiinityyp- piset, lyhyisiin ja ohuisiin ohjelmapät- kiin perustuvat ohjelmat eivät kuiten- kaan antaneet mahdollisuutta syventää aihetta.

YLE/TV2

Hannele Ruunu Kangasalalta ja hänen lapsensa Emilia ja Roni kuuntelevat, kun Hengitysliiton korjausneuvojat Juhani Pirinen ja Jussi Karjalainen (oik.) suunnitte- levat Ruunujen talon korjaamista. Kameran takana TV2:n kuvaaja Jorma Karhunen.

Ylen asiaohjelmat tuottaa ohjelmasar- jan homeloukkuun joutuneiden per- heiden arjesta. Kuusi puolituntista si- sältävä minisarja esitetään TV 2:ssa marras–joulukuussa.

Sarjassa seurataan neljän home- loukkuun joutuneen perheen elämää kuluvan vuoden tammikuusta lop- pukesään. Kaikki perheet omistavat omakotitalon, jossa on löytynyt kos- teus- ja homevaurioita. Perheet on koottu Asumisterveysliitto Aste ry:n ja Hengitysliitto Heli ry:n asiakkaista. Asiantuntijoina ohjelmassa esiintyvät Asteen toiminnanjohtaja Hannele Rä- ja Helin korjausneuvojat.

Vastaava tuottaja Ilkka Lehtinen Ylen asiaohjelmista kertoo, että oh- jelman tavoitteena on esittää aitojen tapausten avulla homeloukkuun jou- tuneiden perheiden vaikeudet, mutta myös toisaalta osoittaa, miten ne voi- sivat olla voitettavissa.

  • Itse ongelman ohessa näytämme

karujakin kohtaloita, mutta myös vii- toitamme tietä ulos vaikeuksista.

suunnittelun ja kosteus- ja homevau- rioiden korjaamisen valossa.

Tarinoita pelkkien faktojen sijaan

Ilkka Lehtinen vakuuttaa, ettei ohjel- masarjalle ei ole olemassa esikuvia eikä se noudata mitään ylikansallista ohjel-

Aste muutti uusiin toimitiloihin

Anne Eloranta

  • Kytemään jäi tunne, että aiheesta

olisi enemmäksikin ja kun kanavilta pyydettiin ehdotuksia ohjelmasarjan aiheeksi, tämä oli luonteva valinta.

Ilkka Lehtinen lupaa, että sarja täyt- tää kaikki hyvän asiaohjelman tunnus- piirteet.

  • Se tulee tarjoamaan tarinoita, tun-

teita ja kokemuksia faktojen lisäksi.

  • Emme ole tekemässä remontti- em-

mekä niksiohjelmaa, vaan pääosassa ovat perheet tarinoineen ja kohtaloi- neen. Asiantuntijat esitetään toimin- nassa eikä puhuvina päinä.

Ohjelmasarja saa myös omat verkko- sivut, jossa myös katsojat voivat osal- listua keskusteluun aiheesta. Ohjel- man toimittajana ja ohjaajana on Jussi Jormanainen.

Asumisterveysliitto vaihtoi pesäpaikkaa Heinolassa. Uusien toimitilojen ansiosta neuvontatyö jatkuu entistä joustavampana.

Hän antaa tunnustusta ohjelmaan mukaan rohjenneille perheille, koska omaa hometaloaan ei ole helppo ruo- tia julkisuudessa.

  • Siinä ovat kuitenkin kiinni rahat,

terveys sekä ystävyys- ja perhesuh- teet.

Asunto-osakeyhtiö ja vuokrahuo- neistot on rajattu sarjasta tietoisesti pois, jottei kokonaisuus pirstaloituisi liikaa. Aihetta tarkastellaan useista eri näkökulmista: terveyden, talouden, ostajan ja myyjän vastuiden, korjaus-

Asumisterveysliitto Aste ry muutti al- kuvuodesta uusiin toimitiloihin Hei- nolassa. Uudet toimitilat sijaitsevat Kaivokadulla aivan Heinolan keskus- tassa. Uusi postiosoite on Kaivokatu 5–7. Postinumero pysyy entisellään eli 18100 Heinola. Myöskään puhelinnu- merot eivät vaihtuneet.

Toimitiloiksi vuokrattu huoneis- to sijaitsee toisessa kerroksessa ja sinne on oma sisäänkäynti suoraan Kaivokadulta. Tilat mahdollistavat joustavamman ja tehokkaamman

neuvontapalvelun. Tiloissa sijaitsee sisäilmainfopiste, jossa voi sopimuk- sesta tutustua sisäilmaan ja muuhun asumisterveyteen liittyvään esitema- teriaaliin ja kirjallisuuteen. Ajan asu- misterveysneuvojille voi varata arkisin klo 9–15. Ajanvaraukset joko puheli- mitse (03) 877 540 tai sähköpostitse info@asumisterveysliitto.fi.

AsteInfo-puhelinneuvonta palvelee edelleen kaikissa asumisterveyteen liittyvissä ongelmissa arkisin klo 9–15, puh. (03) 877 5413.

AsteInfo 2007

11

Document info
Document views34
Page views34
Page last viewedTue Jan 17 03:05:53 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments