X hits on this document

33 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 12

Asumisterveyden asiantuntemuksella on kysyntää

Alan koulutus elää kädestä suuhun

Rakennusterveysasiantuntija- koulutus ei ole saanut vakiinnutettua rahoitus- pohjaansa yli sadasta koulutetusta asiantuntijasta ja yli kymmenen vuoden historiastaan huolimatta, vaikka alan asiantuntemuksesta on huutava pula kentällä.

Vaikka asumisterveys koskettaa kaik- kia yhteiskunnan toimijoita kuluttajis- ta elinkeinoelämään, rakennusterve- ysasiantuntijoille ei ollut ennen vuot- ta 1997 tarjolla yhtenäisesti järjestettyä koulutusta. Alalla työskentelevät jou- tuivat hankkimaan tietonsa eri lähteistä ja tästä johtuen heidän osaamisessaan oli suuria eroja.

Nyt jo yhdettätoista vuottaan Kuopi- on yliopiston koulutus- ja kehittämis- keskuksessa käynnissä oleva raken- nusterveysasiantuntijan aikuiskoulutus on poikinut noin sata ammatillisesti pätevöitynyttä henkilöä. Koulutukses- sa alan tutkimustietoa siirretään kentäl- le usean tutkimuslaitoksen ja oppilai- toksen yhteistyönä.

VTT:n sertifiointi tuli mukaan vuo- desta 2004 samassa yhteydessä kuin koulutuksen nimi muutettiin sisäilma- ongelman asiantuntijakoulutuksesta rakennusten terveellisyyteen liittyväksi koulutukseksi, josta rakennusterveys- asiantuntijakoulutus on laajin. Koulu- tukseen on siitä lähtien otettu myös

muita kuin rakennustekniikan am- mattilaisia, lähinnä sisäilmatutkijoita ja ympäristöterveydenhuollon asiantun- tijoita, kuten terveystarkastajia. Viime vuosina muiden kuin rakennusalan ammattilaisten osuus koulutukseen hakeutuneista on ollut kasvussa.

Poikkitieteellinen rakennusterve- ysasiantuntijakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään ehkäisevät tai selvittävät sisäilmaongelmia. Kou- lutusta pyöritetään edelleen projekti- rahoituksella. Se alkoi työvoimakoulu- tuksena, mutta jo heti toisesta kurssista alkaen päärahoittajaksi ryhtyi opetus- ministeriö ammatillisen koulutuksen lisärahoituksella. Työsuojelurahasto maksoi sähköisen oppimisympäristön suunnittelun.

Koulutuksen vetäjän, suunnittelija Helmi Kokotin hartaana toiveena

  • ja kainona toivomuksena päättäjille,

esimerkiksi omasta vaalipiiristä tule- valle valtiovarainministerille – olisikin saada koulutukselle pysyvä rahoitus ainakin kymmeneksi vuodeksi, mikä tarkoittaisi noin 100 000 euroa vuosi. Summa vastaa yhden keskisuuren työ- paikan ohjaamattoman ja pitkittyneen sisäilmaongelman selvittely- ja korjaus- kustannuksia.

  • Tämä puolitoista vuotta kestävä

koulutus on vielä halpaa koulutusta moneen lyhyeen koulutukseen ver- rattuna. Hyödyt yhteiskunnalle ovat kuitenkin hyvin moniulotteiset ja konkreettiset. Lisääntyvä tieto ja ym- märrys rakennusterveydestä vähentä- vät kiinteistöjen korjauskustannuksia,

asukkaiden oikeudenkäynti- ja sairaus- kuluja ja parantavat työn tuottavuutta

  • yksittäisten ihmisten tai kokonaisten

perheiden syrjäytymisestä puhumatta- kaan, hän perustelee.

Osaamista ja innovaatioita

Rakennusterveysasiantuntijakoulutus- ta hyödynnetään ensi syksystä alkaen Kuopiossa rakennusinsinöörien (AMK) jatkotutkinnossa, jossa opiskelijat suo- rittavat aineopintoinaan yhden kolmas- osan rakennusterveysasiantuntijakou- lutuksesta. Samalla heillä on mahdol- lisuus pätevöityä rakennusfysiikassa AA-tason suunnittelijoiksi. Kokeilu to- teutetaan yhdessä Savonia-ammattikor- keakoulun kanssa.

Helmi Kokotti muistuttaa, ettei ra- kennusterveysasiantuntijakoulutus tee rakennusinsinööristä mikrobiologia tai lääkäriä eikä päinvastoin.

Koulutuksen jälkeen työt sujuvat kui- tenkin liukkaammin puolin ja toisin.

  • Esimerkiksi rakennusalan ammat-

tilaiset ymmärtävät paremmin mikro- biologiaa ja osaavat tulkita analyysitu- loksia tai lääkärinlausuntoja ja kyke- nevät näin hahmottamaan paremmin ongelman koko kuvan. Kursseilla on syntynyt myös uusia tuotteita, kuten esimerkiksi testikäyttöön jo edennyt nettipohjainen laskentaohjelma ener- giatodistusten tekoon, hän kertoo.

Sertifioidut rakennusterveysasiantuntijat http://www.vtt.fi/services/all/all_4/ henkilosertifikaatit.jsp

Asiantuntijuudesta auktoriteettia

Rakennusinsinööri Erkki Helimo Tu- rusta suoritti rakennusterveysasiantun- tijakoulutuksen vuosina 2004–2005. Hä- net sai koulutukseen hakeutumaan sen laajuus ja hyödyllisyys.

  • Koulutuksen ansiosta tietämykseni

ongelmakentästä ja sen eri osa-alueis- ta lisääntyi oleellisesti. Ammattitaidon kasvaessa itsetuntoni parani ja ympä- ristön suhtautuminen minuun muuttui: kommunikointi ja vuorovaikutus päät- täjien ja muiden asiantuntijodien kans- sa on nyt huomattavasti helpompaa. Yksityisyrittäjänä toimivan Helimon asiakkaista lukumääräisesti suurin osa on kotitalouksia, mutta liikevaihdosta suurimman osan tuovat julkisyhteisöt ja yritykset. Hänen erikoisalaansa ovat

lattiasienet ja niiden korjaaminen. Myös hänen tutkijavaimonsa, joka on biologi koulutukseltaan, opiskelee parhaillaan ra- kennusterveysasiantuntijakoulutuksessa.

  • Jos kiinteistön kosteus- tai home-

vaurioita yritetään ratkaista pelkästään rakennusteknisellä tai mikrobiologisella asiantuntemuksella, mennään usein met- sään. Kaikkiin asumisterveysongelmiin liittyy joku käyttö- tai rakennusvirhe, jonka seurausta homeet ja muut mikro- bit, kemialliset yhdisteet sekä hajut ovat. Kohteita pitäisikin aina tarkastella ongel- man kautta, Erkki Helimo sanoo.

Häntä valitsemansa urapolku harmittaa enää harvoin, koska yleinen asenne kos- teus- ja homevaurioihin on parantunut eli eri osapuolien ymmärrys ja näkemyk-

set ovat lähentyneet toisiaan.

  • Vielä kymmenen vuotta sitten sai

useimmiten hakata päätä seinään yksin asiakkaan kanssa.

Erkki Helimo suosittelee rakennus- terveysasiantuntijakoulutusta kaikille, jotka ovat jotenkin mukana kiinteis- töjen sisäilmatalkoissa. Aivan ehdotto- masti hän suosittelee koulutusta kunti- en terveystarkastajille.

  • Lähes poikkeuksetta koulutetut

rakennusterveysasiantuntijat työsken- televät ongelmien korjaamisen parissa. Pitemmän päälle suurempi tarve olisi kuitenkin saada koulutettuja asiantun- tijoita ongelmien ehkäisemiseen. Miksi tehdä virheitä, jos ne voidaan välttää, hän kysyy.

AsteInfo 2007

3

Document info
Document views33
Page views33
Page last viewedSun Dec 11 10:29:36 UTC 2016
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments