X hits on this document

40 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 12

Kansanterveyslaitoksen tutkimus vah- visti, ettei kodin kosteusvaurioiden kanssa ole leikkimistä. Kosteusvaurio etenkin lastenhuoneessa lisää huomat- tavasti lasten riskiä sairastua astmaan.

Marja Seppälä

asuintiloissa. Muissa kodin tiloissa kuin varsinaisissa asuinhuoneissa esiinty- neillä kosteusvaurioilla ei ollut merki- tystä astmalle. Myöskään kodin kaikkia tiloja kuvaava kosteusvauriotilanne ei ollut yhteydessä astman riskiin.

tultaessa.

Tulokset olivat kuitenkin samanlai- sia riippumatta siitä, oliko kyseessä atooppinen lapsi vai ei, mikä tuki joh- topäätöstä, että kosteus ja homevauriot altistavat pysyvälle astmalle.

Mitä laajempi ja vakavampi kosteus- vaurio oli asuintiloissa, sitä suurem- man riskin se aiheutti. Tutkimustulok- set osoittivat siis lasten uuden astman riskin ja kosteusvaurion yhteyden. Kosteusvauriot pahentavat tutkimuk- sen mukaan myös olemassa olevan astman oireita, mikä on todettu jo ai- kaisemmissa tutkimuksissa.

Sairastumiseen johtavaa mekanismia ei vielä tarkoin tunneta. Tutkimuksen johtajan, Kansanterveyslaitoksen tut- kimusprofessorin Juha Pekkasen mukaan se liittynee hengitysteiden är- sytykseen, jota aiheuttavat mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet. Pek- kanen toteutti tutkimuksen yhdessä laboratorionjohtaja Aino Nevalaisen ja tutkija Anne Hyvärisen kanssa.

Alkavaksi astmaksi diagnosoitiin lapsilla järjestyksessä toinen astmaan sopiva hengenahdistuskohtaus. Kui- tenkaan kaikki nämä lapset, etenkään alle kolmivuotiaat ja ei-atooppiset ei- vät aina kehitä pysyvää astmaa ja se saattaa muuten väistyä murrosikään

Tutkittavana oli 121 alle seitsenvuo- tiasta lasta, joille oli annettu astmadiag- noosi ja 241 muuta samanikäistä, joilla kaikilla oli ollut vähintään kaksi vuotta elämästään sama, nykyinen koti.

Kodit kuntoon

Suurin osa sairastumattomasta ver- rokkiryhmästä asui samantyyppisissä asunnoissa kuin astmaan sairastuneet lapset, mutta verrokkiryhmän kodeista löytyi vaurioita noin joka viidennestä, kun taas astmalapsien kodeissa vauri- oita esiintyi kaksi kertaa yleisemmin.

Lasten astman ja kosteusvaurion välinen yhteys on osoitettu. Kosteus- vaurioituneissa kodeissa asuu huo- lestuttavan suuri määrä suomalaisia. Tutkimustulos painottaa rakennusten suunnittelun, rakentamisen laadun ja rakennusten huollon tärkeyttä. Tästä voi tehdä myös oman johtopäätöksen- sä siitä, mikä vaikutus kodin kosteus- vaurioiden kiireellisellä korjaamisella on terveydelle.

Astma on ylireagointia

Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehdussairaus, joka aiheuttaa häiriöitä keuhkojen toiminnassa ja erityisesti keuhko- putkien ahtautumista. Syynä limakalvon reagointiin on allergi- an (allergeenien) tai mikrobien (virukset, bakteerit) aiheuttama tulehdus tai tuntemattomien tekijöiden laukaisema pitkäaikai- nen ärsytys.

Sekä keuhkoputkien limakalvojen tulehdus että siitä seuraava keuhkoputkien ahtautuminen ovat puolustusreaktioita, jotka torjuvat vieraita hengitettäviä aineita. Astmassa hengitystiet puo- lustautuvat liian voimakkaasti ja jatkuvasti, vaikka elimistöä ei uhkaa todellinen vaara.

  • noin 6 % väestöstä sairastaa astmaa

  • lapsista 4–6 % sairastaa astmaa

  • 70–80 % astmalapsista on allergisia

  • oireet ovat yksilöllisiä: astmaan liittyy usein pitkäaikainen

yöyskä, limaneritys, hengenahdistus ja vinkuva hengitys

  • syyt ovat perinnöllinen taipumus ja ympäristötekijät

Lähde: Astmaopas, Tari Haahtela, HUS

AsteInfo 2007

5

Document info
Document views40
Page views40
Page last viewedFri Jan 20 08:18:00 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments