X hits on this document

41 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 12

Asumisterveyttä ei voi jättää markkinavoimille

STM:n terveydensuojeluyksikön johtajan Risto Aurolan mielestä asumisterveyttä ei voida jättää yksin markkinavoimien varaan, vaan tarvitaan myös sääntelyä. Kiireellisimpänä hän pitää lainsäädännön luomista kuntotarkastuksille.

  • Silloin kun asuntoa ostavat ihmiset

perustavat käsityksensä kiinteistön kunnosta kuntotarkastajan tekemään arvioon, kuntotarkastusraportin pitäisi olla todella pätevä ja raportin laatijan pitäisi kyetä osoittamaan pätevyyten- sä ei vain rakennustekniikassa, vaan myös kiinteistön mikrobiologisen kunnon määrittämisessä, sanoo Risto Aurola.

Hänen mielestään nykykäytäntö on yhtä kohtuuton niin myyjälle kuin os- tajallekin.

  • Puutteellisen tai väärän arvion teh-

nyt kuntotarkastaja kohauttelee vain hartioitaan.

Tässä kohden Aurola joutuu itse- kin levittelemään käsiään, sillä valta

ja vastuu tässä asiassa ovat ympäris- töministeriöllä (YM). Työnjako sosiaa- li- ja terveysministeriön (STM) ja YM:n välillä kulkee niin, että YM sääntelee uudis- ja korjausrakentamista ja STM olemassa olevaa rakennuskantaa.

Käytännön toteutuksesta Risto Au- rola sanoo, että STM:n Asumisterveys- liitolla teettämä selvitys osoittaa, että järjestelmässä on jotakin pahasti vialla, jos monissa riidanalaisissa asuntokau- poissa on tehty kuntotarkastus.

  • Vaikkei kuntotarkastettuja riitata-

pauksia ole kuin muutama prosentti kaikista asuntokaupoista, niitä on silti lukumääräisesti paljon.

Aurola toivookin uudelta asuntomi- nisteriltä rivakoita otteita rakentamisen

Koska asuntokauppa on tavalliselle ihmiselle hiivatin iso asia ja sen maksaminen suorastaan elämäntehtävä, hänen on voitava jollakin tavalla suojautua kohtuuttomia vahinkoja vastaan.

Insinöörin pitkä terveydensuojelutaival

1968

valmistui kemian diplomi- insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta

1972

Master of Science -tutkin- to ympäristöteknologiasta Imperial Collegesta Lon- toosta

1973–77 asiantuntijavirkamiehenä Euroopan talousneuvos- tossa (ECE) Genevessä

1978–82 johti ympäristöhygienian yksikköä Nordiska Hälso- vårdshögskolanissa Göte- borgissa

1983–92 toimistopäällikkönä Lää-

kintöhallituksessa

Kuvat: Marja Seppälä

Risto Aurola antaa tunnustusta kan- salaisjärjestöjen tekemälle työlle.

  • -

    Ne pitävät virkamiehenkin valppaana.

1992–

johtanut STM:n terveyden- suojeluyksikköä

Kysytty asiantuntija, jolle on pitkän uran aikana kertynyt useita jäse- nyyksiä kansallisissa ja kansainväli- sissä komiteoissa ja työryhmissä.

laadun parantamiseksi yleensä, mut- ta erityisesti kuntotarkastustoiminnan sääntelyn toteuttamisessa.

Rakentamisen heikko laatu työllistää

Risto Aurola on kahden maan ja tut- kinnon insinööri, jolla on työkoke- musta myös YK:sta Genevestä. STM: n palveluksessa hän on ollut vuodes- ta 1992. Hän aloitti STM:ssä nykyisissä tehtävissään terveydensuojeluyksikön johdossa, joskin virkanimike oli silloin toinen.

Hänen johtamansa yksikön tehtä- väkenttään kuuluu lähes koko inhi- millisen elämän kirjo ydinenergiasta ja nanoteknologiasta hautaamiseen ja parveketupakointiin. Monien teh- täviensä ohella yksikkö valvoo myös terveydensuojelulain toteutumista. Käytännön valvontatyötä terveyden- suojelussa tekevät kunnat ja läänin- hallitukset. Kunnissa valvontatehtäviä hoitavat terveystarkastajat.

Asumisterveyttä koskeva lainsää- däntö on sataprosenttisesti kansallista toisin kuin monien muiden terveyden- suojeluyksikön valvottaviin kuuluvien asioiden sääntely, joka perustuu lähes poikkeuksetta EU-säädöksiin. Asumis- terveyteen liittyvistä asioista on sää- detty terveydensuojelulaissa. Siihen perustuu myös STM:n asumisterveys- ohje, jossa määritellään asumisterveys- haitta.

Ministeriön selvityksen mukaan kuntien terveysvalvontaan tuli kym- menen vuotta sitten lähes satatuhatta asumisterveyttä koskevaa yhteydenot- toa vuodessa. Sen jälkeen yhteyden- ottojen määrä näyttää jonkin verran vähentyneen, mutta tapaukset ovat entistä vaikeampia.

Terveystarkastajien suuri työmäärä kertoo karua kieltään rakentamisen heikosta laadusta. Tämän vuoksi mi- nisteriökään ei pääse lepäämään laa- kereillaan, vaan sen on koko ajan päi- vitettävä ohjeistustaan.

  • Tehtävämme on huolehtia siitä,

että terveystarkastajat, jotka antavat lausuntoja ja määräyksiä asunnon ter- veydellisestä kunnosta, pystyvät teke- mään tarkastuksensa yhtäläisesti tapa- uksesta ja paikkakunnasta riippumatta, sanoo Risto Aurola.

6

AsteInfo 2007

Document info
Document views41
Page views41
Page last viewedFri Jan 20 22:22:15 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments