X hits on this document

42 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 12

Risto Aurolan mielestä yhteiskunta on velvollinen huolehtimaan, että turvaverkot toimivat silloin, kun niitä tarvitaan.

Terveystarkastajien työn laadussa ei ole kyse ainoastaan kansalaisten ter- veydestä, vaan myös heidän oikeus- turvastaan, sillä viranomaisen toteama asumisterveyshaitta on esimerkiksi yksi valtion korjausavustuksen myön- tämisen edellytyksistä. Terveystarkas- tajan lausunnolla on merkitystä myös silloin, kun perhe joutuu kodin vaka- van asumisterveyshaitan takia muutta- maan väliaikaisesti toiseen asuntoon ja hakemaan harkinnanvaraista toimeen- tulotukea ylivoimaiseksi käyneisiin asumiskustannuksiinsa.

Tehoa ja laatua palveluun

Kuntien terveysvalvontaa ollaan val- tioneuvoston periaatepäätöksellä ka- saamassa suurempiin yksiköihin vuo- teen 2009 mennessä. Tavoitteena on vähentää valvontayksiköiden määrää

noin kolmannekseen nykyisestä eli al- le 80:een.

Kustannustehokkuus ei ole ainoa syy muutokseen. Suuremmissa yksiköissä henkilökunnan uskotaan pääsevän pa- remmin erikoistumaan terveysvalvon- nan eri tehtäviin, minkä pitäisi aikaa myöten näkyä myös palvelun laadussa ja tehokkuudessa.

Risto Aurola huomauttaa ylpeänä, että terveysvalvonta oli ensimmäinen ympäristöterveydenhuollon osa-alue, joka ryhtyi kehittämään aluehallinto- aan kohti suurempia yksiköitä. Valtion taloudellisella tuella on jo saatu hyviä tuloksia aikaan erityisesti Oulun lää- nissä. Kipeimmin kuntien yhteistyötä kaivattaisiin kuitenkin Länsi-Suomes- sa, jossa on paljon pieniä kuntia.

Risto Aurola olisi itse valmis mene- mään vieläkin pidemmälle ja järjestä- mään koko kuntien valvontaorgani- saation uudelleen niin, että rakennus-,

terveys- ja ympäristövalvonta kuuluisi- vat kaikki samaan yksikköön.

Järjestöt pitävät valppaana

Kansalaisjärjestöt saavat Risto Aurolal- ta pääsääntöisesti kiitosta yhteiskuntaa rikastuttavasta toiminnastaan. Hyvänä esimerkkinä hän mainitsee Asumister- veysliitto Aste ry:n, joka on toiminut aloitteellisesti ja ansiokkaasti asumis- terveyden edistämiseksi ja vakiinnut- tanut siten roolinsa ja asemansa perin- teisten isojen järjestöjen rinnalla.

Risto Aurolan Asumisterveysliitto on vakuuttanut puhtaasti ammattitaidolla ja osaamisellaan.

  • Sen on huomannut myös rahoittaja

Raha-automaattiyhdistys, koska rahoi- tusta ei saa ilmaiseksi, vaan sen eteen pitää tehdä paljon työtä ja saada tulok- sia aikaan, hän muistuttaa.

Vuoripojankatu 15

15210 Lahti

Puh. (03) 871 590

Faksi (03) 871 5910

www.ecapaino.com

AsteInfo 2007

7

Document info
Document views42
Page views42
Page last viewedFri Jan 20 23:07:15 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments