X hits on this document

44 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 12

KENEN ETUA

ajavat rakennusten energiatodistukset?

Vaikka ilmastonmuutos pakottaa kiinteistönomistajat energiansäästötalkoisiin, rakennusten energiakatselmuksista ei saisi silti tulla jatkoa villeille kuntotarkastuksille.

P itkään ja hartaasti valmisteltu la- ki rakennuksen energiatodistuk- sesta tulee voimaan ensi vuoden alusta. Todistusten käyttöönottoon vel- voittaa rakennusten energiatehokkuut- ta koskeva EU-direktiivi.

Lain tavoitteena on parantaa raken- nusten energiatehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Taustalla on myös Euroopan maiden yhteinen huo- li energian tuontiriippuvuudesta. Sel- vitysten mukaan energiatehokkuutta parantamalla voitaisiin rakennusten energiankulutusta vähentää Euroopas- sa jopa viidenneksellä.

Rakennukset ovatkin melkoisia energiasyöppöjä, sillä yli neljäkym- mentä prosenttia Euroopan energian- kulutuksesta tapahtuu rakennuksissa, ja tästä energiamäärästä kaksi kol- masosaa kuluu kotitalouksissa. Etelä- Euroopassa energiaa kuluu huoneil- man jäähdyttämiseen ja Pohjois-Eu- roopassa sen lämmittämiseen. Raken- nusten lämmitys aiheuttaa kolmekym- mentä prosenttia Suomen kasvihuone- kaasupäästöistä.

Laki tulee voimaan vaiheittain niin, että se koskee aluksi uusia rakennuk- sia. Ennen vuotta 2008 valmistuneisiin rakennuksiin lakia sovelletaan vuo- den 2009 alusta. Energiatodistus on vapaaehtoinen ennen vuotta 2008 val- mistuneille omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille. Todistusta ei myöskään vaadita vapaa- ajan asunnoilta, teollisuusrakennuksil- ta eikä suojelluilta rakennuksilta.

Lain valmistelusta vastannut kehittä- misjohtaja ja rakentamisen tulosalueen päällikkö Helena Säteri ympäristömi- nisteriöstä toivoo, että energiatodis- tukset otettaisiin innokkaasti käyttöön myös vanhemmissa pientaloissa.

  • Suomessa pientalot ovat kansan-

taloudellisesti merkittävä energian- säästökohde, koska puolet asumisen energiankulutuksesta tapahtuu pien- taloissa.

Rakennusten energiatodistuksilla torjutaan ilmastonmuutosta. EU:n tavoitteena on vähentää rakennusten energiankulutusta jopa viidenneksellä.

Kari Kaikkonen

Energiansäästöä sisäilman kustannuksella?

Kaikki eivät ole yhtä vakuuttuneita jär- jestelmän toimivuudesta. Asumister-

8

AsteInfo 2007

Document info
Document views44
Page views44
Page last viewedMon Jan 23 02:48:30 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments