X hits on this document

37 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 12

veysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö epäilee, että koska vastuuky- symyksiä ei ole laissa yksilöity eikä toiminnalle ole asetettu minkäänlai- sia sanktioita, on olemassa vaara, et- tä todistusten laatimisesta tulee villiä liiketoimintaa ilman minkäänlaista ku- luttajansuojaa. Tästä varoittavana esi- merkkinä hän mainitsee asuntokaupan kuntotarkastukset.

  • Kuluttajaa ei asuntokaupassa auta

kohta liutakaan konsultteja, hän puus- kahtaa.

Hannele Rämö pelkää, että energia- tehokkuudesta on tulossa kiinteistöjen arvoon vaikuttava myyntivaltti jopa siinä määrin, että energiatehokkuutta ruvetaan paikoin lisäämän sisäilman kustannuksella.

  • Siinä kriittinen piste on toteutus, ei

niinkään suunnittelu. Parhaista aineis- takin voi syntyä sutta, jos kukaan ei valvo toteutusta. Jos sadevesi ei pysy energiansäästön nimissä ja suunnitte- lijan suosituksesta asennettujen A-luo- kan ikkunoiden takana, ei lämpökään pysy varmasti sisällä. Kuka silloin reklamoi mistä ja mihin: suunnittelus- ta, tavarasta, energiatodistuksesta vai asennusvirheestä? Energiatodistus on silloin vähän kuin Tuntemattomasta sotilaasta, että ”eihän sulla voi olla nälkä (= märkä ja vilu), kun sä olet syönyt näin monta kaloria” (= sulla on A-luokan ikkunat).

Hannele Rämö uskoo, että 5–15 vuoden päästä edessä on uusia asu- misterveysongelmia, jollei olemassa oleviin rakennuksiin edellytetä kunto- tutkimustoimenpiteitä ennen energia- todistuksen myöntämistä. Kuntotut- kimus on tavanomaista kuntotar- kastusta perusteellisempi ja järeäm- pi kiinteistön kunnon selvitys, jossa rakennustekniikan ohella selvitetään

myös kiinteistön mikrobiologinen kunto.

  • Muutoin on muutaman vuoden

päästä edessä melkoinen työ selvit- tää, mikä A-energialuokkaan kuuluvaa omakotitaloa vaivaa, kun joutuu näyt- teenottoa ja seinärakenteen selvittä- mistä varten tekemään ketunreikiä li- sälämmöneristämisellä luotuihin ”voi- leipäelementteihin”, hän ennustaa.

Uusi ansaintakeino kiinnostaa konsultteja

Helena Säteri vakuuttaa, että riskit asu- misterveydelle on huomioitu.

  • Laissa sanotaan nimenomaan, että

energiatehokkuuden kustannuksella ei saa aiheuttaa haittaa kiinteistön si- säilmalle. Suomen ja Ruotsin ansiosta tämä saatiin myös EU-direktiiviin.

Hän uskoo, että nykyiset kuntotar- kastajat ovat ensimmäisten joukossa hakemassa pätevyyttä energiatodis- tuksen antajiksi.

Alan konsultit ovat hyvin tietoisia uuden bisneksen mahdollisuudesta ja yritysten kiinnostus energiatodistuk- sen antajien pätevyyden vartijaksi on- kin ollut runsasta. Pätevyyskriteerit ja niiden myöntäjä ratkaistaan kesäkuun lopulla annettavassa ympäristöminis- teriön asetuksessa.

Helena Säteri sanoo, että pätevyyden saamiseksi vaaditaan riittävä koulutus ja perehtyneisyys energiatodistuksen laatimiseen.

  • Ministeriö ei ole kuitenkaan kou-

luttaja, vaan sen tehtävänä on lähinnä rakennusvalvonnan eli viranomaisten kouluttaminen, energiatodistusten an- tajat, kuten suunnittelijat, jäävät alan itsensä koulutettavaksi asetuksen edel- lyttämällä tavalla. Asetuksessa tullaan myös kertomaan yksityiskohtaisesti ul-

Energiatodistus on tuoteseloste

Energiatodistus on rakennuksen tuoteseloste, joka auttaa arvioimaan ra- kennuksen energiatehokkuutta ja käyttökustannuksia, kun energiankulutus esitetään yhtenäisellä tavalla ja asteikolla. Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen käyttötarkoitusta varten tarvitsema energiamäärä, jolloin kiin- teistön lämmitysmuoto ja asumistottumukset eivät vaikuta rakennuksen energialuokkaan.

Energiatodistus on pakollinen uusille rakennuksille ja suurelle osalle ole- massa olevia rakennuksia. Todistus on hankittava aina silloin, kun rakennus otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Ilman energiatodistustakin tehty kauppa on kuitenkin pätevä.

Todistus voidaan antaa rakennuslupamenettelyn tai energiakatselmuksen yhteydessä, osana isännöitsijätodistusta tai erillisenä todistuksena. Erillisen energiatodistuksen antajien pätevyysvaatimuksista säädetään tarkemmin ympäristöministeriön asetuksella. Uuden rakennuksen energiatodistuksen antaa rakennuksen pääsuunnittelija. Erillinen energiatodistus on voimassa tavallisesti kymmenen vuotta.

konäköä myöten, millainen on ”oikea” energiatodistus.

Helena Säteri muistuttaa, ettei todis- tus itsessään säästä energiaa keltään, vaan sillä on tarkoitus kiinnittää huo- miota energian säästämiseen ylipäänsä ja nostaa aihe yleiseen keskusteluun.

Valistusta byrokratian sijaan

Hannele Rämön mielestä linja päästö- jen vähentämiseksi on oikea, mutta täs- sä tapauksessa tavoite olisi saavutettu vähemmälläkin byrokratialla.

  • Riittihän heijastimenkin käyttöön-

ottoon valistus.

Hänen mielestään energiatehok- kuutta tavoiteltaessa ei saisi unohtaa muita keinoja, kuten maankäyttöä ja kaavoitusta. Hän ihmettelee esimerkik- si omakotiasumisen yletöntä suosiota jopa yhden ihmisen talouksissa.

  • Kaavoituksessa suositaankin ny-

kyään liikaa omakotiasumista muiden asumismuotojen kustannuksella. Yksi savu kuluttaa suhteellisesti enemmän energiaa kuin kolmenkymmenen asun- non kerrostalo. Toisaalta kaavoituk- sella ei saisi myöskään rajoittaa kulut- tajan valinnanmahdollisuutta, koska silloin energian hinnan määrä yksin sen myyjä.

Hannele Rämö ihmettelee myös teollisuuden saamaa erikoiskohtelua.

  • Eikö myös teollisuuden tulisi kiin-

nittää huomiota kiinteistöjensä ener- giakulutukseen, hän kysyy.

Koska kerrostaloissa pystytään pien- taloja paremmin vertailemaan energia- tehokkuutta vastaaviin kiinteistöihin, säästeliään energiankäytön pitäisi nä- kyä myös huoneiston vuokrassa.

  • Kuluttajat vaatikaa!, Hannele Rämö

kehottaa.

AsteInfo 2007

9

Document info
Document views37
Page views37
Page last viewedWed Jan 18 04:46:58 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments