X hits on this document

517 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 76

sotsialistliku süsteemi eksisteerimise pikkusest - mida kauem oli riik olnud mõjutatud sotsialistlikest omandisuhetest, seda keerulisem on turumajanduslike majandussuhete taastamine (Swinnen 1999).

Loetletud tegurite mittearvestamine oleks toonud kaasa mitmeid probleeme sh sotsiaalse võrdsuse küsimuse, ajaloolise õiguse ning majandus-poliitilised probleemid (Swinnen 1999).

Seega on riigi sotsiaalne pärand mõjutanud otsustust meetodi valikul. Näiteks on sotsiaalsetel põhjustel keeruline kohaldada varade tagastamist riikides, kus enne natsionaliseerimist oli ühiskond väga kihistunud ja maaomand oli koondunud üksikute perekondade kätte. Restitustiooni rakendamine on problemaatiline ka aladel, kus endised omanikud on olnud, kas välja saadetud või hävitatud, näitena saab tuua Hiina (Savas 1992).

Maareformi regulatsiooni väljatöötamisel on peetud vajalikuks arvestada seda, kui kaua on maa olnud tsiviilkäibest kõrvaldatud ning kui tugevad on ühiskonna mälestused/kogemused maaomandist. Samavõrd oluline on olnud arvestada ka lähiajaloopärandiga: näiteks mõjutab maareformi meetodi valikut see, kuidas oli korraldatud maakasutus natsionaliseeritud maa osas st, kas tegemist oli riigimajandi kasutuses oleva maa või kollektiivsetel majandussuhetel baseeruvate majandite kasutuses oleva maaga. Samuti on peetud määravaks asjaolu, milline osa põllumajanduslikust maast on olnud üksikisikute1 kasutuses, milline osa riigiettevõtete kasutuses: Näiteks oli endisel Nõukogude Liidu alal kogu põllumajanduslik maa suurmajandite kasutuses, seevastu Poolas oli vastav näitaja ca 23%.

Seega on meetodi valiku aluseks olnud ajaloolised tegurid:

kuidas on maa olnud jaotatud enne natsionaliseerimist;

kuidas oli korraldatud maakasutus natsionaliseeritud maa osas (kas tegemist oli riigimajandi kasutuses oleva maa või kollektiivsetel majandussuhetel baseeruvate majandite kasutuses oleva maaga);

kas riigis on üks, või mitu rahvust ning kuidas on maaomand jaotunud vastavalt rahvustele. Näiteks Tšehhis, kus riigi lääneosas on olnud osad maad

1 silmas on peetud füüsilisi isikuid

Document info
Document views517
Page views517
Page last viewedTue Jan 17 20:13:35 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments