X hits on this document

564 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 76

sakslaste omandis, ning seetõttu ei ole ka maade tagastamist maareformi meetodina peetud võimalikuks kohaldada (Swinnen 1999).

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides antakse maareformi käigus maa senistele kasutajatele kas omandisse vastavate osakute eest või siis pikaajalisele rendile hilisema võimalusega see välja osta. Restitustiooni rakendamine, kas osaliselt või täielikult on leidnud rakendamist väiksemas ulatuses (Adams 1995).

B. Rabinovich on märkinud, et turumajanduse taastamisel tuleb luua alused maaomandi taastamiseks, lisades seejuures, et maade erastamine on üheks kesksemaks küsimuseks maareformi läbiviimisel. Autor on pidanud vajalikuks täpsustada, et maa kasutamine (rentimine) ja maaomand ei ole ühetähenduslikud (Rabinovich 1991).

John Swinnen on kirjutanud, et Venemaal, Ukrainas ja Albaanias antakse maa üle eelkõige senistele kasutajatele, tagastamist õigusjärgsetele omanikele ei toimu (Swinnen 1999).

Ukrainas läbiviidava maareformi eesmärgiks on maa tsiviilkäibesse taastoomine ning maakasutuse efektiivsuse tagamine. Maa antakse eraomandisse üldjuhul erastamise teel. Riik tunnustab maa eraomandit, munitsipaal- ning riigimaaomandit. Eraisikud on saanud erastada nende kasutuses olevaid väiksemaid põllumajandusmaid ning aiamaid. Üheks olulisemaks sündmuseks 2001. aastal oli uue maakoodeksi vastuvõtmine. Nimetatud regulatsiooni kohaselt tunnustatakse maa eraomandust ning vajadust tagada sotsiaalne õiglus maade ümberjagamisel. Koodeksi alusel on Ukraina kodanikele ja legaalsetele isikutele garanteeritud riigi poolt õigus maale. Lisaks sätestab koodeks riigi ja munitsipaalmaa eraldamise ning kohustab maad efektiivselt kasutama.2 Ukraina on pikendanud maade erastamise tähtaega 2008 aastani3.

2 Land reform in Ukraine 2001-2002.

3 News from Ukraine 2004. Ukrinform News Agency. Press- Release of the Embassy of Ukraine to the Republic of Estonia, (2004) 19 veebr.

Document info
Document views564
Page views564
Page last viewedMon Jan 23 00:30:14 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments