X hits on this document

516 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 76

krundid, mille kasutamise liiki või eesmärki on muudetud;

krundid, mida kasutatakse üldistes huvides - haljasalade maa-alad, spordiväljakute all olevad maa-alad;

krundid, mida kasutatakse komplekses elamu- ja asulaehituses;

maad, mis kuuluvad seaduse alusel müüdud ettevõtete juurde5 6.

Põllumajanduslikke maid ei tagastata ega erastata vaid antakse pikaajalisele (10-12 aastaks) rendile koos tingimusliku võimalusega need erastada tulevikus. Isik, kes soovib maad kasutada rendilepingu alusel, peab esitama vastava majanduskava. Maa rentimisel on arvestatud nii koostatud majanduskava kui ka taotleja seniseid saavutusi ning taustandmeid. (Leatherdale 1995). A. Ookaup on märkinud, et ka Eestis läbiviidava maareformi ettevalmistamisel oli arutlusel endise Ida-Saksa mudeli (põllumajandusliku maa rent, edasise erastamise võimalusega) rakendamine (Ookaup 2002).

Balti riikides kohaldatakse maareformi läbiviimisel täielikku restitutsiooni. Ent vaatamata asjaolule, et reformide poliitilised eesmärgid on sarnased - maa eraomanduse taastamine (maa tagastamine endistele omanikele, maa erastamine) - teostab iga riik maareformi lähtudes oma konkreetsetest sotsiaal-majanduslikest ja looduslikest tingimustest ning ajaloolistest traditsioonidest. Seoses sellega on ka maareformi majanduslikud, sotsiaalsed ja õiguslikud aspektid ning tulemused oluliselt erinevad (Astaškin 1999).

Pärast Läti taasiseseisvumist oli omandisuhete sfääri ümberkorraldamine üks põhiülesandeid, et tagada vabaturumajanduse takistamatu areng (Palabinska 2000). Valentina Mičurova on märkinud, et Läti maareformi eesmärk on - järkjärgult, lahtiriigistamise, ümberkujundamise, erastamise ning illegaalselt eksproprieeritud maaomandi tagastamisega reorganiseerida maaomandi ja maa kasutuse seadusjärgseid, sotsiaalseid ning majanduslikke suhteid, et soodustada infrastruktuuri arengut, maa kaitsmist ja ratsionaalset kasutamist kooskõlas ühiskonna huvidega (Mičurova 2002).

5 Bekanntmachung der Neufassung des Vermögensgesetzes, Vorm 18. April 1991 /Bundessgesetzblatt Teil I; z 5702A, Ausgegeben zu Bonn am 26. April 1991 NR 26.

6 Das gibt furchtbaren Ärgen. // Der Spiegel (1990), 8 oktoober, lk 50.

Document info
Document views516
Page views516
Page last viewedTue Jan 17 20:10:42 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments