X hits on this document

509 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 76

Omandisuhete ja majandussuhete korrastamine Läti maapiirkondades algas põllumajandusreformiga 1990. aastal ja see hõlmas maaomandi ja haldamise reformi7

Maareform Lätis sisaldab nii maade tagastamist kui ka erastamist (Andersons 2000).

Lätis viidi maareform läbi kahes etapis. Esimese etapi (1989-1996) põhieesmärgiks oli maa jaotamine vastavalt kavandatavale ja hiljem ka kontrollitavale maa kasutamisele. Teise etapi, mis algas 1993. aasta jaanuaris, põhieesmärgiks on maa erastamine. Erastamine toimub erastamisväärtpaberite eest, mille kasutustähtaega on pikendatud. Maareformi viib ellu Riigi Maa-amet, kes on tööde paremaks korraldamiseks saatnud kõikide tasandite maakomisjonidesse volitatud esindajad (Grube 2004). Läti maareformi reguleerivaid õigusakte on korduvalt muudetud, mistõttu on reformi edukas läbiviimine olnud takistatud. Samuti on probleemiks varasemate analoogsete kogemuste puudumine (Anderson 2000).

Leedus viiakse maareform ellu nii maade õigusjärgsetele omanikele tagastamise kui ka erastamise kaudu. Peamised maareformi reguleerivad seadused võeti vastu juunis-juulis 1991. aastal Seejuures on oluline märkida, et põllumajandusreform, mis oli eeletapiks maareformile, algas 1989 aastal. (Kazlaskiene 1992). Sarnaselt Eestile, ei kuulu õigusjärgsetele omanikele tagastamisele maad, kus paiknevad hooned on rajatud pärast maade natsionaliseerimist. Samuti ei kuulu tagastamisele maa-alad, mis on vajalikud ühiskondlike ülesannete täitmiseks. Tagastamist ei takista asjaolu, et maa on antud füüsilise või juriidilise isiku kasutusse (Antanavicius 2000). Maad, mida ei tagastata, kompenseeritakse õigusjärgsetele omanikele. Leedu kodanikud omavad vastavate tingimuste olemasolul õigust erastada tagastamisest vabu maid kuni 80 ha ulatuses (Kazlaskiene 1992).

Kolmes Balti riigis on maareformi läbiviimine korraldatud erinevalt. Näiteks Lätis ja Leedus moodustatakse maareformi käigus maavaldused ja maakasutused varem koostatud maakorraldusprojektide alusel, Eestis vastavad kavad üldjuhul puuduvad.

7 O праве земленой собственности и самоуправлений и его закреплений в земльных книгах. Закон, принятый Латвийским Сеймом 29 марта 1995 г.

Document info
Document views509
Page views509
Page last viewedTue Jan 17 06:11:16 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments