X hits on this document

557 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 76

2 Omandi- ja maareformi üldpõhimõtted

Eesti Vabariik oli enne II maailmasõda tüüpiline turumajanduslik riik, kus valdav osa ühiskondlikust rikkusest kuulus eraomanikele. Üle 70% Eesti kodanikest oli kinnisvara ja tootmisvahendite omanikud. Sõjaeelses Eestis oli 1940. aastal umbes 210 000 kinnistut, sealhulgas 140 000 statistilist talu (Hänni 1995). Viimastel aastakümnetel on seisnud kõik eraomandis olevad ehitised võõral, so riigi maal. Professor dr Herbert Hofmeister nendib endiste sotsialistlike riikide kinnisvarakorraldust iseloomustades “…Tähtsaimate kõrvalekallete hulka senisest õigusest kuulub see, et kõigis käsitletud õigustes tunnustati iseseisvat hooneomandit maja ehitamise korral lepingu või administratiivaktiga antud maakasutusõiguse alusel….”(Hofmeister 1993).

Omandireform on omandisuhete ümberkorraldamine vara tagastamise või kompenseerimisega endistele omanikele või nende õigusjärglastele (Mauer 2000) ning eelduste loomine turumajandusele üleminekuks. Endiste omanike õiguste ennistamise ja kinnisvara tagastamise aluseks on Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt 1991.aasta 13.juunil vastu võetud omandireformi aluste seadus (ORAS)8 mis sätestab reformi üldpõhimõtted ning sama aasta 17.oktoobril vastu võetud maareformi seadus (MRS), mis sätestab maareformi ja maaomandi tagastamise üldpõhimõtted (Pajo, Grünberg 2004).

“Omandi- ja maareformi tuleb vaadelda koos, sest nad on väga tugevalt põimunud. Need reformid on kogu ühiskonda haaravad ja läbivad aktsioonid, mistõttu tuleb mõista, et tegemist ei ole vaid majandus- ja õigusküsimustega, vaid ka poliitiliste, eetiliste, sotsiaal-psühholoogiliste ja ajalooliste probleemidega. Paljudel juhtudel mõistetakse omandireformi eesmärki kitsalt kui endiste omanike ja nende õigusjärglaste omandiõiguse taastamist, neile sundvõõrandatud vara (maa) tagastamist või kompenseerimist. Tegelikult on nii omandi- kui maareformi eesmärk korraldada omandisuhted (maasuhted) Eesti Vabariigis ümber omandivormide võrdsuse ja omandi puutumatuse ning vaba ettevõtluse põhimõttel rajanevateks omandisuheteks ning selle ühe osana heastada omandi sundvõõrandamisega tekitatud ülekohus”

8 ORAS - RT 1991, 21, 257.

Document info
Document views557
Page views557
Page last viewedSun Jan 22 13:04:34 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments