X hits on this document

528 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 76

(Raidla 1991).

L. Hänni on 1995. aastal märkinud “…Samaväärselt omandisuhete ümberkorraldamise ning omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamisega on seadusandja rõhutanud, et omandireformi käigus vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende õigusjärglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada uut ülekohut. Restitutsiooni käsitletakse kui omandireformi koostisosa, mis peab toimuma ühiskonnale vastuvõetavas ulatuses seadusega sätestatud alustel ja korras….” (Hänni 1995).

Omandireformi õigustatud subjektid on isikud, sealhulgas riik, kellel on seaduse järgi õigus nõuda vara tagastamist või kompenseerimist või taotleda vara tasu eest või tasuta üleandmist (Pajo, Grünberg 2004).

Omandireformi kohustatud subjektid on riik ja teised isikud, kes on seaduse järgi kohustatud omandireformi õigustatud subjektidele vara tagastama või kompenseerima või tasu eest või tasuta üle andma (Pajo, Grünberg 2004).

Maareform omandireformi osana on maasuhete ümberkorraldamine ning kinnisvara ja maaga seotud õiguste tagastamine (Liiv 2001).

Õigusvastaselt võõrandatud maa ja sellega püsivalt seotud loodusobjektide tagastamisel või kompenseerimisel rakendatakse maareformi seadust. MRS määrab kindlaks maasuhete ümberkorraldamise (maareformi) alused ning eesmärgi, milleks on kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest (Pajo, Grünberg 2004).

Alates 1996. aastast on maareformi üheks eesmärgiks eelduste loomine maa efektiivsemaks kasutamiseks (Virma 1998). Maareformi sisuks on maareformi käigus endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine või kompenseerimine, maa andmine tasu eest või tasuta eraõigusliku isiku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse

Document info
Document views528
Page views528
Page last viewedWed Jan 18 22:45:52 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments