X hits on this document

570 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 76

vastuvõetud maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadust (avaldatud RT I 1996, 36, 738), mis vabariigi tasandil kiirendas oluliselt maareformi käiku ja maa üleminekut eraomandisse (Pajo 2000). Tiheasustusega aladel (sh linnades) tõi 1996. aasta muudatus siiski kaasa mõningase segaduse maareformi läbiviimisel. Kui muudatuse jõustumiseni oli võimalik moodustada uusi katastriüksusi krundi jaotuskava ja kohaliku omavalitsusorgani vastava ametiasutuse poolt koostatud piiriettepaneku  alusel, siis edaspidi tuli uute kruntide moodustamisel lähtuda üksnes kehtestatud detailplaneeringutest. Probleemi tõsidust ilmestab Tallinna näide, kus oli 1996. aastal detailplaneeringutega kaetud ainult ligikaudu 5% linna pindalast9. Arvestades detailplaneeringute menetlemise aeglust, oli ülimalt küsitav reformi jätkamine linnades 1996 /1997 aastal.

Eeltoodust tuleneb, et maareformi peamiseks eesmärgiks on riiklikul maaomandil rajanevad suhted kujundada maa eraomandil põhinevateks suheteks. Peamised tegevusvaldkonnad selle eesmärgi täitmiseks on maade tagastamine ning erastamine, sh ostueesõigusega erastamine. Maareformil on mitu tasandit, millest ühtegi ei saa alahinnata, ent siiski on laiemat kõlapinda ja avalikku diskussiooni loonud probleemid, mis on seotud maade tagastamise ja erastamisega.

2.1 Maade tagastamine

Õigusvastaselt võõrandatud varaga seotud probleemistik tekkis Eestis pärast seda, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse 1990. aastal omandikontinuiteedi kohta. See oli põhimõtteline poliitiline otsus, mille kohaselt tuli omand taastada isikutele, kes õiguslikul alusel omasid vara Eesti esimese iseseisvuse ajal ja kelle omand oli õigusvastaselt rikutud (Polman 1999). MRSi kohaselt tagastatakse kogu õigusvastaselt võõrandatud maa kui selleks puuduvad maareformist tulenevad takistused (Pajo, Grünberg 2004).

Maad ei tagastata kas osaliselt või tervikuna, kui:

õigustatud subjekt ei nõua maa tagastamist, vaid soovib selle kompenseerimist;

9 Tallinna Maa-ameti kasutuses olevate andmete alusel.

Document info
Document views570
Page views570
Page last viewedMon Jan 23 15:15:12 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments