X hits on this document

582 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 76

maa on antud maareformi seaduse vastuvõtmise ajaks teisele füüsilisele isikule põliseks kasutamiseks Eesti NSV taluseaduse alusel ja kasutusõigust omav isik on alustanud maa sihtotstarbelist kasutamist enne 1996. aasta 1. aprilli;

maal asuvad teisele isikule kuuluvad hooned või rajatised, sealhulgas aiandus-, suvila-, elamu- või garaažiühistu ringpiiri sees, ning ei lepita kokku hoonestusõiguse või kasutusvalduse seadmises, rendileandmises või muul viisil;

maa jäetakse riigi omandisse või antakse munitsipaalomandisse (Pajo, Grünberg 2004).

Eeltoodu  kohaselt puudub kohalikul omavalitsusel otsustuspädevus jätta maa tagastamata näiteks avalikest huvidest lähtuvalt (sh otsustada maad mitte tagastada seoses kavandatava teede vms ehitise rajamisega tulevikus).

MRSi kohaselt tuleb avalduse lahendamisel esmalt määratleda tagastamist välistavad asjaolud ning seejärel saab asuda otsustama maade tagastamise muud tingimuste (katastriüksuse suurus, sihtotstarve jms) üle. Maa tagastatakse võimalikult endistes piirides (Pajo, Grünberg 2004).

Maa tagastamist või kompenseerimist on õigus nõuda:

füüsilistel isikutel, kelle maa õigusvastaselt võõrandati, kui neil oli 1940 aasta 16. juunil Eesti Vabariigi kodakondsus või kui nad elasid Aluste jõustumise ajal (1991.aasta 20 juuni) alaliselt Eesti Vabariigi territooriumil, samuti füüsilised isikud, kes on eelpoolnimetatud isikute pärijad vastavalt ORAS §-le 8 ja MRSi §-le 5;

organisatsioonidel, kelle maa võõrandati õigusvastaselt;

isikutel, kellele on nõudeõigus loovutatud või kes on selle pärinud (Pajo, Grünberg 2004).

Maareformi edukus sõltub seaduste kohaldatavusest. Tõsiseks probleemiks on tõusetunud ORAS § 7 lg 3, mille kohaselt Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud ja Eesti Vabariigis asunud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotlused lahendatakse riikidevahelise kokkuleppega. Riigikohtu üldkogu tunnistas 28. oktoobril 2002. aastal

Document info
Document views582
Page views582
Page last viewedTue Jan 24 07:28:04 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments