X hits on this document

534 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 76

viimati märgitud ORAS § 7 lg 3 põhiseadusega vastuolus olevaks (avaldatud RT III 2002, 28, 308)10. Seega ei ole võimalik langetada ühtegi otsust avalduste suhtes, mis on esitatud eelpool nimetatud isikute või nende õigusjärglaste poolt. Õiguslik vaakum on toonud kaasa hulgaliselt kohtuvaidlusi, kus kaebused on üldjuhul suunatud omavalitsuste tegevusetuse vastu. Olukord, kus puudub õiguslik selgus, on ülekohtune nii isiku suhtes, kes on esitanud taotluse vara tagasi saamiseks kui nende suhtes, kes on nimetatud vara osas esitanud taotluse erastamiseks11.

Denis Polman on 1999. aastal märkinud, et nii Ülemnõukogu 20. juuni 1991 otsuse Omandireformi aluste seaduse rakendamise kohta punktis 5 ja ORAS § 7 lõikes 3 sisalduv põhimõte on, et kui isikult võõrandati õigusvastaselt talle kuuluv vara ja see isik kõikide oma tunnuste poolest vastab õigustatud subjekti tunnustele ORASe tähenduses, siis ainuüksi fakt, et isik lahkus Eestist Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel, on asjaoluks, mis jätab ta ORASe regulatsioonist välja. Nimetatud isikud ei jää aga omandireformist välja (Polman 1999).

2004 aasta mais on esitatud “ümberasujate” poolt Euroopa kohtusse kaebus, mille kohaselt nõutakse riigilt lisaks õiguse jaluleseadmise ka kahjuhüvitist (Ammas 2004). Samas on Riigikogu menetlusse12 on võetud  eelnõu, mille kohaselt Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikud ei ole omandireformi õigustatud subjektid neile kuulunud ning neilt enne Eestist lahkumist õigusvastaselt võõrandatud vara suhtes.

Ümberasujate vara tagastamise küsimus on jätkuvalt reguleerimata. Tallinnas on 283 toimikut vara tagastamiseks või kompenseerimiseks, milles leiduvate taotluste lahendamine sõltub ORAS § 7 lg 3 sätestusest.13 Seonduvalt eeltooduga on lahendamata ka paljude eluruumide erastamise taotlused. Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni osas “…Konventsiooni mõtte ja selle tõlgendamise praktika kohaselt

10  Riigikohtu otsus 3-4-1-5-02 – RT III 2002, 28, 308

11 Autor tugineb Tallinna Maa-ameti arhiivi dokumentidele.

12 15 SE II Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seadus: http://www.riigikogu.ee/?id=8989.

13 Tallinna Maa-ameti kirjavahetus Majandus ja Kommunikatsiooni ministeeriumiga. Säilitatakse Tallinna Maa-ameti arhiivis.

Document info
Document views534
Page views534
Page last viewedThu Jan 19 23:45:07 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments