X hits on this document

569 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 76

2.2 Maade erastamine

Maa ostueesõigusega erastamine on maareformi osaks olnud MRS kehtestamiseset alates. Maareformi algusaastatel oli maa-ja omandireformi prioriteet õigusvastaselt võõrandatud maa- ja vara tagastamine Tänaseks on raskuskese nihkunud maa erastamisele ning hoogustumas on maa riigiomandisse jätmine. Alljärgnevalt käsitleb autor maa ostueesõigusega erastamise põhialuseid, sh ehitise mõistega seonduvat.

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (edaspidi AÕSRS) § 13 lõikes 3 on sätestatud, et ehitise omanikul on õigus saada maa omanikuks MRSis sätestatud alustel ja korras. Ehitisealune maa ei kuulu teistele isikutele tagastamisele, erastamisele, munitsipaalomandisse andmisele ega riigi omandisse jätmisele, kui seadusest ei tulene teisiti (Pärna, Kõve 1996).

Vastavalt MRSi § 20 lõikele 1 kuulub erastamisele maa, mida MRSi alusel ei tagastata, ei jäeta riigi omandisse ega anta munitsipaalomandisse. MRSis sätestatud alustel ja ulatuses on võimalik maad erastada neljal viisil ja järjekorras: ostueesõigusega, vaba põllumajandus- ja metsamaana, piiratud enampakkumisel ja avalikul enampakkumisel (Pajo, Grünberg 2004). MRSi esmaste redaktsioonide kohaselt oli võimalus ka maa erastamisega samasisuliseks maa asendamiseks, kuid 1996. aasta aprillil tehtud MRS muutustega see võimalus kadus. (Tallinnas on autorile teadaolevalt rakendatud asendamist vaid ühel korral15).

Ostueesõigusega erastamise puhul on tegemist õigusega omandada maad eelistatuna teistele erastamisõigust omavatele isikutele või tagastamise õigustatud subjektidele.

Ostueesõigusega saavad maad erastada isikud, kellele maa on antud põliseks kasutamiseks Taluseaduse alusel või kellel on õigus osta maad ehitise või istanduse omanikuna vastavalt MRSile, arvestades §-s 21 sätestatud kitsendusi, samuti elamu-, korteri-, garaaĆŸi-, suvila- või aiandusühistu tema liikmete ühiskasutuses olevat maad. (Pajo, Grünberg 2004). MRS algredaktsioonis sätestati maa ostueesõigusega erastamise võimalus neile, kellel on õigus osta maad hoone omanikuna. Hilisemates MRS redaktsioonides on ostueesõigusega erastamise õigust andvate objektide loetelu

15 Autor tugineb intervjuule Tallinna Maa-ameti vara tagastamise osakonna juhatajaga.

Document info
Document views569
Page views569
Page last viewedMon Jan 23 15:06:40 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments