X hits on this document

524 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 76

sellest, kas maad erastatakse ehitise (hoone) juurde või selle teenindamiseks vajaliku maana või muu ehitise teenindamiseks vajaliku maana, erineva regulatsiooni maa erastamise ulatuse osas(Pajo, Grünberg 2004).

Maa ostueesõigusega erastamisel on oluline selgitada välja, kas maa erastatakse elamu või mõne muu hoone juurde. Seadusandja on ehitise olemuse selgitamiseks pidanud vajalikuks hinnata ka ehitise seisukorda. Nii on MRSi § 6 lõikes 3¹ sätestatud, et ajutiste hoonete või rajatiste kõrval ei käsitata ehitisena MRSi tähenduses ka lagunenud ja kasutusest väljalangenud, ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavaid ehitisi. Viimati nimetatud ehitised teeb omanik korda või kõrvaldab kohaliku omavalitsuse määratud tähtpäevaks, mis ei või olla lühem kui üks aasta. Tähtpäevaks korrastamata või kõrvaldamata ehitised sundvõõrandatakse kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lõike 1 punktis 8 sätestatu alusel. Kui kohalik omavalitsus määrab lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavate ehitiste omanikule ehitise kordategemiseks tähtpäeva, määratakse ehitisele teenindamiseks vajalik maa, mida ehitise omanikul on õigus erastada pärast ehitise korrastamist16.

Seega on maa ostueesõigusega erastamisel oluline, et mistahes olemasolev ehitis, mille juurde või teenindamiseks maad ostueesõigusega erastamiseks taotletakse, vastaks seaduses ehitisele kehtestatud tunnustele ning oleks ka sihtotstarbeliselt kasutatav.17

Ehitiste teenindamiseks vajalik maa määratakse ehitistele. Kui haldusmenetluse käigus on tuvastatud, et hooned ei vasta MRSis sätestatud ehitiste nõuetele, siis puudub MRSis sätestatud ehitis kui objekt, mille juurde saaks määrata teenindamiseks vajaliku maa. Kui on ära langenud õiguslik alus ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramiseks, siis tuleks kohalikul omavalitusel vastav haldusakt tühistada.18

Õiguslikul alusel ja õigusliku aluseta püstitatud ehitis

16Maa-ameti kiri Peedo Kesselile 16.06.2004.a nr 12-1/5262.

17op. cit.

18 Maa-ameti kiri Sulev Roosile 11.2003 nr 12-1/6693.

Document info
Document views524
Page views524
Page last viewedWed Jan 18 16:48:11 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments