X hits on this document

511 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 76

Maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute käigus tuleb leida vastus küsimusele, kas ehitis, mille juurde või mille teenindamiseks soovitakse maad ostueesõigusega erastada, on püstitatud õiguslikul alusel või õigusliku aluseta.

AÕSRS teeb vahet õiguslikul alusel ja õigusliku aluseta püstitatud ehitistel. AÕSRSi § 13 lõikes 3 on sätestatud, et ehitise omanikul on õigus saada maaomanikuks MRSis sätestatud alustel ja korras ning ehitisealune maa ei kuulu teistele isikutele tagastamisele, erastamisele, munitsipaalomandisse andmisele ega riigi omandisse jätmisele, kui seadusest ei tulene teisiti. AÕSRSi § 14 sätestab aga teatavatel juhtudel teisiti (Pärna, Kõve 1996).

Nimelt on õigusliku aluseta püstitatud ehitiste õiguslik staatus määratletud AÕSRSi §is 14, mille lõike 1 kohaselt on ehitis püstitatud õigusliku aluseta juhul, kui puudus kas maakasutusõigus või ehitusluba või mõlemad (Pärna, Kõve 1996).

AÕSRSi § 14 1. lõike 2.lauses on sätestatud, et maakasutusõiguse või ehitusloata püstitatud ning ORASe ja sellest tulenevate õigusaktide alusel üleantava ehitise või selle osa või teeseaduse § 2 2.lõikes nimetatud (tee moodustava) rajatise suhtes kohaldatakse AÕSRSi § 13 sätteid. Eeltoodud AÕSRSi refereeringu kohaselt on isikul, kes on omandanud ehitised ORASe ja sellest tulenevate õigusaktide (erastamisseadus, põllumajandusreformiseadus jt) alusel erastamise käigus, õigus linna piirides erastada maad ostueesõigusega tema hoonete või rajatiste juurde krundina või teenindamiseks vajaliku maana. Seega, kui ehitised on võõrandatud ORASe ja sellest tulenevate õigusaktide alusel, siis ei oma tähtsust, kas maakasutusõigus või ehitusluba või mõlemad olid olemas või puudusid (Pärna, Kõve 1996).

Ehitusluba

Hoone või rajatis MRS tähenduses on ka ehitise püstitamiseks seaduslikus korras väljaantud ehitusluba (MRSi § 6 lg 3). Samuti omab ehitusluba tähtsust ehitise õiguslikul alusel püstitamise seisukohalt. Eesti Ülemnõukogu otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta sätestab punktis 9, et õigusvastaselt

Document info
Document views511
Page views511
Page last viewedTue Jan 17 08:01:01 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments