X hits on this document

539 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 76

võõrandatud maal, millele on esitatud tagastamise taotlus, on ehituslubade andmine keelatud kuni maa tagastamise küsimuse otsustamiseni (avaldatud RT 1991, 34, 427). Seega piirati oluliselt ehituslubade väljastamise õigust seoses maareformi käivitumisega.

Õigusliku aluseta püstitatud ehitiste omanikud on teatud juhtudel seatud olukorda, kus neile kuuluv ehitis, mis on näiteks kas päritud, st nende omandiõigust on läbi notari toimingute legaalselt tunnustanud, tagastatakse maaga koos õigusjärgsetele omanikele. Kolmas maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse eelnõu läbis 2001. aastal Riigikogu täiskogul esimese lugemise, kus aktsepteeriti AÕS RSi § 14 täiendamist lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

“Ehitusloana käesoleva paragrahvi 1. lõike tähenduses käsitletakse ka enne 1991. aasta 1.novembrit koostatud ja kehtinud korras kinnitatud erastamist taotleva isiku alaliseks elukohaks oleva elamu, suvila või aiamaja tüüpprojekti või enne nimetatud tähtpäeva koostatud ja kehtinud korras kinnitatud erastamist taotleva isiku alaliseks elukohaks oleva elamu, suvila või aiamaja ehitusprojekti, kui ehitusloa väljaandmist ei ole võimalik tuvastada. Käesolevas lõikes nimetatud ehitusprojektide tingimustele vastavuse üle otsustab ehitise asukohajärgne maavanem.”19

Riigikogu maaelukomisjon kui kolmanda maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse eelnõu algataja ja eelnõu menetlemise juhtivkomisjon on oma lisatud seletuskirjas märkinud “… asjaõigusseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 14 täiendamine lõikega 1¹ tuleneb vajadusest leevendada vastuolusid elamu, suvila või aiamaja omanike ja maa tagastamise õigustatud subjektide vahel olukorras, kus eelnimetatud hoonete omanikud ei suuda mitmetel põhjustel tõestada neile kuuluvate ehitiste õiguslikul alusel püstitamist ega saa seetõttu erastada ostueesõigusega maad neile kuuluvate ehitiste juurde. Põhjuseks võib olla nii dokumentide kaotsiminek, aga ka vastavate arhiivide või registrite puudulikkus. Erisäte, milles nimetatud ehitusprojektid võrdsustatakse ehituslubadega, laieneb üksnes nende elamute, suvilate ja aiamajade suhtes, mis on nende omanike alaliseks elukohaks, eeldusel, et

19 552 SE I 2000, http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=003673781&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

Document info
Document views539
Page views539
Page last viewedFri Jan 20 20:09:01 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments