X hits on this document

553 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 76

maakasutusõigus on tekkinud õiguspäraselt. Kui õiguspärast maakasutusõigust ei ole, siis käesolevat erisätet kohaldada ei saa ….”20.

Eelnimetatud või ka analoogiline seadusemuudatus oleks õigustatult olnud kompromissiks õigustatud subjektide ning elamu, suvila ja aiamaja omanike vahel tekkinud probleemide lahendamisel.

2001. aasta 29. märtsil jõustunud AÕSRS § 14 täiendati lõikega 1¹, mille kohaselt ehitusloana käsitletakse ka enne 1991. aasta 1. novembrit koostatud ja kehtinud korras

kinnitatud maa ostueesõigusega erastamist taotleva isiku elamu, suvila või aiamaja tüüpprojekti või enne nimetatud tähtpäeva koostatud ja kehtinud korras kinnitatud maa ostueesõigusega erastamist taotleva isiku elamu, suvila või aiamaja ehitusprojekti, kui ehitusloa väljaandmist ei ole võimalik tuvastada. Seega on vastuvõetud ja eelnõuna esitatud täiendusel sisuline vahe maa ostueesõigusega erastaja seisukohast vaadatuna.

Osundatud eelnõus esitatud “…erastamist taotleva isiku alaliseks elukohaks oleva…” ja “... Käesolevas lõikes nimetatud ehitusprojektide tingimustele vastavuse üle otsustab ehitise asukohajärgne maavanem….”21 jäeti vastuvõetud muudatusest välja ja sellega jääb ära maa ostueesõigusega erastamise võimalus isikutel, kellel jäi ehitusprojekt kinnitamata ning kes kasutavad(sid) elamut, aiamaja või suvilat alalise elukohana. Kahjuks ei piirdu nimetatud isikuid puudutav probleem mitte ainult maa omandamise võimalusest ilma jäämisest ostueesõigusega erastamise kaudu, vaid vastavalt AÕSRSi § 14 lõikele 1 maakasutusõiguseta või ehitusloata püstitatud ehitis ehk ebaseaduslik ehitis ei saa olla maa mittetagastamise aluseks. Õigusliku aluseta püstitatud ehitised, kui maatüki olulised osad, kuuluvad pärast maa tagastamist õigusjärgsetele omanikele (Pärna, Kõve 1996).

2.2.2 Ostueesõigusega erastatava maa suuruse ja piiride määramine

20 552 SE I 2000, http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=003673781&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

21 op. cit.

Document info
Document views553
Page views553
Page last viewedSun Jan 22 04:05:58 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments