X hits on this document

508 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 76

2.3 Kohaliku omavalitsuse osa maareformi läbiviimisel.

ORAS § 5 lg 2 kohaselt tagab omandireformi läbiviimise Vabariigi Valitsus. Kohalikud omavalitsused teevad omandireformi seaduses ja sellega seonduvates õigustloovates aktides ettenähtud toimingud. Seega on selgelt piiritletud riigi ja kohaliku omavalitsuse roll, seega ka vastutus omandireformi läbiviimisel tervikuna (Liiv 2001).

Maa ostueesõigusega erastamist maakonnas korraldab maavanem. Kui ostueesõigusega erastataval maal asuvad ehitised on erastanud Eesti Erastamisagentuur või need kuuluvad juriidilisele isikule, kelle aktsiad või osad on müünud Eesti Erastamisagentuur, korraldas selle maa erastamist kuni 2001. aasta 1. novembrini Eesti Erastamisagentuur. Ülejäänud maade erastamist korraldab maa asukoha järgne maavanem (Pajo, Grünberg 2004).

Maavanem võib kokkuleppel kohaliku omavalitsuse volikoguga volitada kohalikku omavalitsust korraldama riigi nimel maa ostueesõigusega erastamist ning vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamist. Eeltoiming, mida kohalik omavalitsus on kohustatud läbi viima on näiteks erastatava maa suuruse ja piiride määramine. MRS § 7 lg 5 sätestab, et maa ostueesõigusega erastatava maa suuruse ja piirid määrab vastavuses planeeringu ja maakorraldusnõuetega kindlaks kohalik omavalitsus. MRS § 7 lg 52 kohaselt määratakse ehitiste teenindamiseks vajalik maa juhul, kui krunt ei ole kindlaks määratud või kui krundi suurus ja piiride muutmine on planeeringu ja maakorralduse nõuetest tulenevalt otstarbekas (Pajo, Grünberg 2004).

Otstarbekuse küsimuse otsustab kohalik omavalitsus ning selline kohaliku omavalitsuse otsustus ei allu halduskohtu kontrollile, kuna tegemist on linna planeerimisalase otsusega (Liiv 2001).

Seega on maareformi käigus täielikult omavalitsuse otsustada, kas ta soovib ja määrab ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piirid MRS § 7 alusel otsusega või nõuab detailplaneeringu koostamist (Pajo 2000).

Document info
Document views508
Page views508
Page last viewedTue Jan 17 02:50:30 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments