X hits on this document

538 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 76

Samuti kuulub omavalitsuse pädevusse tulenevalt MRSist otsustada, kas katastriüksust on võimalik omaniku soovi korral moodustada olemasoleva plaani- ja kaardimaterjali alusel või tuleb tellida mõõdistustööd (Pajo, Grünberg 2004).

Lisaks erastatava maa suuruse ja piiride kindlaks määramisele on omavalitsuse pädevuses ka ehitise MRS § 6 lõikes 31 tunnustele vastavuse hindamine. EhS § 59 lõike 2 kohaselt kuulub ehitusjärelevalve teostamine oma territooriumil kohaliku omavalituse pädevusse. Ehitusjärelevalve on EhS tähenduses muuhulgas ka ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ja vajadusel ekspertiiside tegemise korraldamine. Ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku pädevusse kuulub ka faktiliste ajaolude tuvastamine ehk teisisõnu asjaolu, kas ehitis vastab ehitisele ettenähtud nõuetele, sedastamine. Selleks võib ehitusjärelevalvet teostav ametiisik teha paikvaatluse24.

Menetluse käigus tuleb ametiisikul rangelt järgida haldusmenetluse läbiviimise nõudeid, mis on sätestatud haldusmenetluse seaduses. Ehitusjärelevalvet teostaval ametiisikul on õigus otsustada, kas hoone vastab hoonele EhSis või MRSis sätestatud nõuetele. Vajadusel võib korralda ka ekspertiisi Kui tuvastatakse, et hooned ei vasta hoonetele esitatud nõuetele, tuleb kohalikul omavalitsusel edastada vastavasisulised andmed hooneregistrile (alates 01.01.2004.aastast riiklikule ehitusregistrile)25.

Praktikas on mõned kohalikud omavalitsused (sh Tallinn) volitused maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks ka saanud26. Volituste alusel maa ostueesõigusega erastamise korraldamise eeliseks on eelkõige operatiivsus menetlustoimingute teostamisel. Seeläbi on eelkõige võimalik lühendada menetlusperioodi, sest erastamise eeltoimingud ja erastamisotsuse võtab vastu üks organ. Samuti on maa erastamise õigustatud subjektil mugavam (ja kindlasti ka odavam) maa erastamistoimingute teostamise käigus suhelda vaid maa asukohajärgse linna- või vallavalitsusega, kui käia lisaks kohalikule omavalitsusele “asju ajamas” veel ka maavalitsuses.

24 Maa-ameti kiri Sulev Roosile 12.11.2003 nr 12-1/6693.

25 Op. cit

26 Autori intervjuu Harju Maavalitsuse Maaosakonna juhatajaga.

Document info
Document views538
Page views538
Page last viewedFri Jan 20 16:24:59 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments