X hits on this document

554 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 76

Läbiviidavate reformide maht ja õiguslik keerukus, samuti aastate jooksul tehtud muudatused reforme reguleerivates õigustloovates aktides on peamiseks põhjuseks, miks omandi- ja maareformi läbiviimine on olnud erakordselt keeruline ning aeganõudev. Omandireform ja selle osa maareformi läbiviimine Eestis, sealhulgas Tallinnas, on takerdunud (Liiv 2001).

Maareformi läbiviimine on pandud suuresti kohalike omavalitsuste õlule, mistõttu sõltub reformiprotsesside edu/ebaedu kohalike omavalitsuste soovist ja suutlikkusest temale pandud ülesandeid täita.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade maasuhete ümberkorraldamisest e maareformist, selle põhiprintsiipidest ning maareformi õigusliku regulatsiooni kohaldamisel ilmnenud probleemidest Tallinna linna näitel.

Uurimuse ülesandeks on:

anda ülevaade omandireformi, sh maareformi üldpõhimõtetest;

anda ülevaade olulisematest maareformi regulatsiooni muudatustest;

anda ülevaade maareformi dünaamikast ja kohaliku omavalitsuse osast maareformi korraldamisel;

analüüsida maareformi regulatsiooni muudatustest tulenevaid probleeme;

teha ettepanekuid maareformi, s.h maa ostueesõigusega erastamise edendamiseks.

Magistritöö hüpoteesiks on: maareformi edukat läbiviimist on pidurdanud reformiseaduste keerukus ning vastuolulisus.

Magistritöö teoreetiline ja praktiline uudsus seisneb probleemide analüüsis, mis tulenevad maareformi seaduse ja sellega seonduvate õigusaktide rakendamisel, samuti on autor pakkunud lahendeid, kuidas oleks võimalik mõningaid vastuolusid reformiseadustes pehmendada.

Document info
Document views554
Page views554
Page last viewedSun Jan 22 06:27:57 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments