X hits on this document

526 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 76

Kalmistute maa, haljasalade ja metsamaa (u 100 tükki ) 13 km2 (menetluses on kalmistute ja linnaosade parkide maa, metsamaa menetlus tuleb otsustada pärast algatatud metsamaa inventeerimist).

Järvede alune ja nende kaitsevööndi maa 15 km2 (munitsipaliseerimise menetluses on Harku järve alune ja kaldaala maa u 180 ha; Ülemiste järv koos sanitaarkaitsetsooniga 13 km2 menetlus on alustamata ).

Katastrikaardile34 on kantud riigi reservmaa piiriettepanekuid: u 9 km2.

Osa nendest kattub munitsipaalomandisse või tagasi taotletavate maadega.

Kui reservmaa jäetakse riigi omandisse, siis kokku oleks omanikud määratud veel 59 km2 maale. Jäägi ca 19 km2 (12 % linna pindalast) moodustab haljas- ja metsamaa, ranna- ja kaldaalad, kruntidega külgnevad ribad jms. Selle maa kohta täpsustuvad andmed arvatavalt 2005. aasta jooksul pärast metsamaa inventeerimist maareformi käigus.

Käesoleval ajal võib maareformi seisu iseloomustada nii, et reform on jõudnud nii öelda lõpusirgele, kuid finiš veel ei paista. Reform on läbimata 22,7 % vabariigi territooriumist, (Tallinn 49 %). Tallinnas ning Harjumaal jõuab maareform lõpusirgele võrreldes teiste Eesti piirkondaega viimasena35 Oluliselt tuleks tõsta maade munitsipaliseerimise tempot. Eesmärgi täitmiseks on vajalik tõsta kohalike omavalitsuste huvitatust. Esitatud analüüside põhjal järeldab autor, et maareformi ei ole võimalik lõpule viia 2006. aasta juuliks, mil lõpeb EVPde kasutusaeg.

Võrreldes maareformi tempot 1920. aasta reformi tempoga on Feliks Virma leidnud, et käimasoleva maareformi esimese 5 aasta jooksul tagastatud sama palju maad kui 1920. aasta maareformi puhulgi. Seejuures on aga reformi eesmärgid ja sellest tulenevalt ka läbiviimise tingimused erinevad (Virma 1997).

Kokkuvõttes võib asuda seisukohale, et maareform Eesti Vabariigis on jõudmas lõpule, ent lähiaastatel ei ole veel võimalik reformi lõppenuks kuulutada.

34 Maa-ameti koduleheküljel kajastatavad andmed, http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=5&menu_id=64, 30. okt. 2004.

35 Ookaup, A. Reforms in Estonia.

http://www.undp.md/content/doc/Land%20&%20reform%20final.doc.

Document info
Document views526
Page views526
Page last viewedWed Jan 18 18:10:45 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments