X hits on this document

510 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 76

2.5 Maareformi reguleerivate seaduste kohaldamisel ilmnenud probleemid

“…Omandireformi aluste seadus ja temaga lahutamatult seotud maareformi seadus on viimase aastakümne jooksul Eestis omandisuhetes kõige ulatuslikumaid muudatusi reguleerivad seadused. Võrreldes teiste Ida- Euroopa maadega võeti Eestis 1991. aastal suund viia restitustioon läbi märkimisväärselt laias ulatuses. Täna tuleb tõdeda, et 90-ndate aastate algul ei olnud seadusandjal siiski tegelikku ettekujutust kavandatavate muudatuste mahust ja nende realiseerimise keerukusest…” (Liiv 2001).

Maareformi protsess on olnud keeruline, seda eriti teravate poliitiliste vaidluste ja erimeelsuste tõttu, millest annavad tunnistust rohked parandused ja täiendused, mis selle aja jooksul on maareformi seaduses tehtud. Nii nagu jätkub maareform, jätkub ka täienduste ja muudatuste tegemine reformi läbiviimist reguleerivates õigusaktides. Põhjuseks on eelkõige kohtupraktikas tekkinud ja ka seaduste senisel rakendamisel ilmnenud probleemid (Pajo 2001).

Seaduse muudatused on omakorda toonud kaasa rakendusaktide muutmise. On teada, et omandireform ja tegelikult reform üleüldse on anomaalia ja alati ei ole üks pooltest sellega rahul. Maareformi läbiviimisel põrkuvad kokku erinevate õigustatud isikute huvid, mistõttu tuleb kohalikel omavalitsustel arvestada arvukates kohtuvaidlustes osalemisega. Alljärgnevalt analüüsib autor maareformi läbiviimisel esinenud vastuolusid.

2.5.1 Õiguslikel alustel omandatud varast ilma jäämine

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 32 kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. Igaühel, kelle vara on tema nõusolekuta võõrandatud, on õigus pöörduda kohtusse ning vaidlustada vara võõrandamine, hüvitus või selle suurus (esmakordselt avaldatud RT 1992,26, 349).

Document info
Document views510
Page views510
Page last viewedTue Jan 17 06:33:09 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments