X hits on this document

559 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 76

2.5.2 Lagunenud ehitiste juurde maa ostueesõigusega erastamine

Omaette küsimus on lagunenud või hävinud hoone juurde või selle teenindamiseks vajaliku maa määramine. Maad on võimalik ostueesõigusega erastada üksnes kohaliku omavalitsuse määratud tähtpäevaks korda tehtud ehitise juurde. Kui omanik hoonet korda ei tee, ei ole tal ka õigust selle juurde maad erastada (Linnus 2004).

Maakoodeksi § 144 sätestas, et hoonete hävimisel loodusõnnetuse tagajärjel või amortiseerumisel säilis ehitise omanikul ehituskrundi tähtajata kasutamise õigus38

Et hinnata ehitise vastavust/ mittevastavust osundatud sättele, peab ehitis vastama kõikidele seaduses nimetatud tunnustele e ehitis peab olema samaaegselt lagunenud ja kasutusest väljalangenud ning tunduvalt kahjustama ümbrust või maastikupilti39.

MRSi seadus ei täpsusta, mille alusel kohalik omavalitsus otsustab, kas ehitis on lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustav ehitis või mitte ning otsuse tegijatel  on kehtiva regulatsiooni alusel ehitise MRSile vastavuse selgitamine raskendatud. Menetlusnormistik , st reeglid peavad aga olema piisavalt põhjalikud, et ametnikul oleks teada , mida ja kuidas peab tegema (Aedma jt 2004).

2.5.3 Vastuolud tulenevalt ehitusseaduse jõustumisest

Tallinna Maa-ametil on maareformi teostamisel seoses 01.01.2003 kehtima hakanud ehitusseaduse40 (EhS) rakendamisega tekkinud rida küsimusi ja probleeme. Probleemid on tõusetunud eelkõige maa erastamisega ehitise omanikele ning vara tagastamisega, arvestades seni kehtinud vastavate sätete kehtetuks muutumisega seoses planeerimis- ja ehitusseaduse (PES) kehtetuks tunnistamisega.

Ehitiste seadustamine

Vastavalt AÕSRS § 13 lõikele 3 on ehitise omanikul õigus saada maa omanikuks maareformi seaduses sätestatud alustel ja korras. Kui eluruumi või elamus asuva

38 Riigikohtu halduskolleegium Määrus 3-3-1-28-99.

39 Maa-amet kiri Maie Käbale 29.07.2003 nr 1-6/2126 alusel.

40 Ehitusseadus - RT I 2002, 47, 297; viimane muudatus RT I 2004, 18, 131.

Document info
Document views559
Page views559
Page last viewedSun Jan 22 15:35:04 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments