X hits on this document

604 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 76

mitteeluruumi juurde ei ole maakorralduslikel või ehitustehnilistel tingimustel võimalik iseseisva kinnistu moodustamine, on eluruumi või elamus asuva mitteeluruumi omanikul õigus saada maa omanikuks eluruumide erastamise seaduses sätestatud alustel ja korras. Ehitisealune maa ei kuulu teistele isikutele tagastamisele, erastamisele, munitsipaalomandisse andmisele ega riigi omandisse jätmisele, kui seadusest ei tulene teisiti (Pajo, Grünberg 2004).

AÕS RS § 14 lõikes 1 on sätestatud, et maakasutusõiguseta või ehitusloata püstitatud ehitis või selle osa (juurdeehitis), mis on maaga püsivas ühenduses, on asjaõigusseaduse paragrahv 16 kohaselt maatüki oluline osa. Maakasutusõiguse või ehitusloata püstitatud ning omandireformi aluste seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide alusel üleantava ehitise või selle osa või teeseaduse § 2 2.lõikes nimetatud rajatise suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 13 sätteid ning ehitist võib käsutada pärast ehitisele kasutusloa andmist. Õigusliku aluseta püstitatud ehitisele kasutusloa andmine toimub ehitusseaduse alusel, kuid sellega ei või rikkuda maa tagastamise õigustatud subjekti õigusi (Pärna, Kõve 1996).

Kuni 01.01.2003 kehtinud PESi kohaselt oli võimalik ehitiste seadustamine maareformi käigus, milleks nähti ette teatud võimalused §-s 70, milles sätestatut kohaldati ka ehitise kui vallasasja ning selle omaniku või valdaja suhtes. PES § 70 kohaselt võis ehitusluba ja projekteerimistingimusi välja anda ka enne 1991. aasta 1. novembrit tekkinud maakasutusõiguse alusel, kui sellega ei rikuta maareformi õigustatud subjekti õigusi. Enne PESi jõustumist püstitatud omavolilisele ehitisele võis anda kasutusloa pärast ehitise ülesmõõtmisprojekti koostamist, ehitise ülevaatamist ja ehitise ülevaatamisel leitud puuduste kõrvaldamist. Kõik kasutusloa andmisega seotud kulud pidi sel juhul kandma omavolilise ehitise omanik. Kohalik omavalitsus võis ehitusnormide ja PES §-s 43 ehitisele esitatavate nõuete rikkumise korral nõuda omavolilise ehitise likvideerimist PES §-ga 61 kehtestatud korras. Samuti laienesid PESis sätestatud kinnisasja omaniku õigused planeeringu läbiviimisel ka enne 1991. aasta 1. novembrit tekkinud maakasutusõiguse omajale.

Praegu kehtiva EhS § 40 lõikes 2 on sätestatud üheselt, et õigusliku aluseta ehitatud ehitise omanik peab sellise ehitise lammutama ettekirjutusega määratud tähtpäevaks,

Document info
Document views604
Page views604
Page last viewedTue Jan 24 20:48:18 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments