X hits on this document

581 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 76

viisil ja tingimustel. § 40 lõike 4 kohaselt, kui samas paragrahvis nimetatud ehitis määratud tähtpäevaks ei vasta ehitisele esitatavatele nõuetele või seda ei lammutata, korraldab ehitise nõuetele vastavusse viimise või lammutamise kohalik omavalitsus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

Olemasolevate, õiguslikul alusel püstitatud ehitiste seadustamine, s.o kasutusloa väljastamine, on võimalik EhS § 72 sätestatud alustel. EhS rakendussätte § 72 lõike 2 kohaselt võib enne PES jõustumist AÕS RS tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitist kasutada vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele. Eelnimetatud ehitise omanik võib taotleda kasutusluba, sealhulgas ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks, esitades kohalikule omavalitsusele kasutusloa taotluse ja ehitise mõõdistusprojekti ning tasudes riigilõivu. Kasutusloa taotluses esitatakse EhS § 36 lõike 1 punktides 1–3 ning 6, 7 ja 9 nimetatud andmed.

Eeltoodud ehitisele kasutusloa väljastamise korral ei pea kohalik omavalitsus kontrollima ehitise vastavust ettenähtud nõuetele. EhS ei reguleeri otseselt õigusliku aluseta püstitatud ehitisele kasutusloa väljastamist ja selleläbi nn ehitise seadustamist. Üksnes EhS rakendussätte § 72 lõike 4 kohaselt võib pärast planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist ning enne EhS jõustumist ehitusloata püstitatud väikeehitistele, torujuhtmetele, elektri- ja telekommunikatsiooniliinidele, veehoidlatele, tammidele ja lüüsidele võib ehitise omanik taotleda kuni 2003.aasta 31.detsembrini ehitusluba või kasutusluba. Ehitusloa taotlemise korral annab kohalik omavalitsus ehitusprojekti alusel ehitisele hinnangu ja otsustab ehitisele ehitusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise, arvestades käesoleva seaduse §-s 23 või 24 sätestatut. Kasutusloa taotlemise korral esitatakse kohalikule omavalitsusele kasutusloa taotlus, ehitise mõõdistusprojekt ja tasutakse riigilõiv.

Lähtudes kõigest eeltoodust ei ole alates 01.01.2003 enam võimalik kasutusloa andmisega seadustada kõiki õigusliku aluseta püstitatud ehitisi. Erand on ette nähtud üksnes õigusliku aluseta ajavahemikus 22.07.1995 kuni 01.01.2003 püstitatud väikeehitiste, torujuhtmete, elektri- ja telekommunikatsiooniliinide, veehoidlate, tammide ja lüüside osas.

Document info
Document views581
Page views581
Page last viewedTue Jan 24 05:47:32 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments