X hits on this document

532 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 76

Arvestades näiteks Tallinna linnas ostueesõigusega erastamiste hulka ja mahtu, on tõsiasi, et arvestatav osa erastamistest on veel läbi viimata. Kuivõrd on teada asjaolu, et nõukogude aegsete ehitiste dokumentatsioon on sageli puudulikult vormistatud, on õiguslikult tekkinud olukord, kus inimesel on hoone, mida ei ole võimalik seadustada ega ka maad selle juurde seetõttu erastada. Siinjuures võib tuua nt suvila- ja aiamajade piirkonnad, kus oli tavaline, et üldist ehitusprojekti kasutati korduvalt ning ehitusluba jäeti korrektselt vormistamata.

Kuivõrd MRS § 2 kohaselt on maareformi eesmärk kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest oleks igati otstarbekas kui poolikult vormistatud ehitiste omanik saaks siiski läbi maareformi ka ehitiste omanikuks41.

Siinkohal on autoripoolne ettepanek muuta EhS selliselt, et maareformi käigus oleks siiski võimalik teatud juhtudel õiguslike alusteta püstitatud ehitiste seadustamine.

Ehitusluba MRS mõttes:

Maareformi seaduse (MRS) § 6 lõikes 32 on defineeritud, mis on elamu maareformi seaduse mõttes. Nimelt on elamu MRS tähenduses hoone, mille üldpinnast vähemalt 20 protsenti on ette nähtud alaliseks elamiseks ja ülejäänud osa põllumajanduslikuks tootmiseks või muuks elamuga seotud sihtotstarbeks. Elamu kohta sätestatut kohaldatakse ka lõpetamata elamu suhtes, mis vastab ehitusseaduse tähenduses hoonele sätestatud tunnustele. Lõpetamata ehitise vastavus käesolevas lõikes sätestatud elamu tunnustele määratakse ehitise ehitusprojekti alusel. Lõpetamata elamut, mis ei vasta ehitusseaduse tähenduses hoonele sätestatud tunnustele, ja enne 2003. aasta 1. jaanuari elamu püstitamiseks seaduslikus korras väljaantud ehitusluba käsitletakse MRS mõttes muu ehitisena (Pajo, Grünberg 2004).

41 Ehitusseaduse jõustumisega seotud probleemide ülevaate koostamisel on kasutatud Tallinna Maa-ameti kirjavahetust Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumiga.

Document info
Document views532
Page views532
Page last viewedThu Jan 19 14:40:22 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments