X hits on this document

550 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 76

MRSi kohaselt tagastatakse kogu õigusvastaselt võõrandatud maa, kui selleks seaduslikke takistusi ei ole. Käimasoleva maareformi osas võib kuulda või lugeda arvamusi, et reform läheb meil aeglaselt, seejuures viidatakse 1920-ndate aastate maareformile. Feliks Virma on märkinud, et nii 1920 aastate reformi põhimõtted, üksikasjalik tegevusplaan kui ka juhtnöörid kujunesid alles toonase maareformi teostamise protsessis. Vaatamata sellele, et mõisamaad jagati laiali esimese viia aasta jooksul pandi riigimaade korralduse põhimõtted üksikasjalikult väljendatuna kehtima alles 1927, s.o siis, kui esialgne mõisate tükeldamine oli suuremalt jaolt juba teostatud (jagamisele kuulus 663 700 ha) 1919. aasta maaseadus ja maareformi teostamise määrus ei lahendanud paljusid maa saamisega seostud küsimusi, samas täiendati ja muudeti seadust pidevalt, mis nõudis korduvate maakorraldustööde tegemist. Kõige selle tulemusena venis maareformi läbiviimine paljudele aastale ja kuulutati lõpetatuks alles 1. jaanuaril 1938 (Virma 1997).

Nimetatud tehnilised puudused on sageli tõsiseks takistuseks maade tagastamisel praeguse maareformi ajal ning seetõttu on raskendatud maade tagastamine plaani ja kaardimaterjali alusel. samuti oli ka üheks põhjuseks MRSi § 6 täiendamisel (Virma 1997).

Maa tagastamisel tuleb järgida põhimõtet, et maa tagastatakse võimalikult endistes piirides arvestades maakorraldusnõudeid Seega on omavalitusese kohustus ja õigus selgitada võimalikult täpsed endise kinnistu piirid. Maakorralduse nõuded tulenevad maakorraldusseaduse §-st 5 (esmakordselt avaldatud - RT I 1995, 14, 169).

Maakorraldusnõuetest tulenevalt tuleb kinnisasjale tagada juurdepääsutee. Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole omavalitsusel lubatud maareformi käigus antavas maamääramise korralduses kohustada naaberkinnistu omanikke tagada moodustatavale katastriüksusele juurdepääs ja vastupidi.43 Seega tuleb omavalitsusel piirduda katastriüksuse moodustamise aluseks olevas otsuses selgitustega juurdepääsude osas. Maa tagastamisest ei saa keelduda põhjusel, et moodustatavale kinnistule puudub juurdepääs või moodustatav kinnistu on ainsaks juurdepääsuks naaberkinnistutele.

43 Riigikohtu otsus 3-3-1-73-03.

Document info
Document views550
Page views550
Page last viewedSun Jan 22 00:03:38 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments