X hits on this document

505 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 76

Tallinna Maa-ametile on laekunud arvukalt kaebusi, millega osundatakse vajadusele kohustada naaberkinnistute omanikke tagada vajalik juurdepääs., ent nagu eeltoodust järeldub, puudub omavalitsusel õiguslik alus reguleerida oma otsusega juurdepääsuga seonduvat.

ostueesõigusega erastatava maatüki määratlemine

Maareformi seaduse 1. novembri 1991.aasta redaktsioon sätestas, et maade tagastamine toimub võimalikult endistes piirides, kui maakorraldusnõuetest ei tulene teisiti. Maakorralduse käigus koostati asjast huvitatud isikute osavõtul maakorraldusprojekt. Senisele maakasutajale otsustasid hoonete teenindamiseks vajaliku maa suuruse kohaliku omavalitsuse organ koos maa-ametiga, lähtudes 16. juulil 1992.aasta määruses toodud üldsõnalistest kriteeriumidest (Tael 1999).

Kuni 1996. aastani oli valdav maa endistes piirides tagastamine ja maa erastamist võis alustada alles pärast tagastamise ja kompenseerimise küsimuse lahendamist (Pajo 2000). Eesti Maareformi seaduse 1991. aasta redaktsioon sätestas, et linna või alevi piirides asuvat õigusvastaselt võõrandatud maad ei tagastata, kui see maa kuulub teise isiku hoonete või rajatiste juurde krundina või teenindamiseks vajaliku maana ning kehtivad normatiivaktid ei võimalda maa tükeldamist (Tael 1999).

Maido Pajo on märkinud, et seadus ei anna tagasiulatuvat õigust nõuda nende varasemate kruntide vähendamise otsuse tühistamist, mis on vastu võetud detailplaneeringute alusel enne seadusemuudatuse jõustumist. Otsuste tühistamine rikuks kinnistusraamatu õiguskindluse põhimõtet (Pajo 2000).

30. aprilli 1996. aasta maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadusega sätestati, et õigusvastaselt võõrandatud maatüki erastamist, väljaarvatud ostueesõigusega erastamine, alustatakse pärast õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise otsustamist (avaldatud – RT I 1996, 36, 738) (Salumäe 2000).

Seega, ostueesõigusega erastamist võib alustada enne õigusvastaselt võõrandatud maatüki tagastamise otsustamist. Vastavalt seadusandlusele ainult alustada, mitte aga

Document info
Document views505
Page views505
Page last viewedMon Jan 16 23:11:08 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments