X hits on this document

579 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 76

erastada, sest võõrandamise keelab üldnorm. Segadust tekitab säte, et ostueesõigusega erastamise avalduse kohta tehakse otsus kolme kuu jooksul, arvates avalduse esitamisest. Tagasitaotletu korral saab enne tagastamise küsimuse lahendamise otsustada vaid erastamise alustamise. Üldiselt on aga tagasitaotletud maade erastamine enne tagastamise otsustamist üleüldine (Salumäe 2000).

Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu järelepärimisele juba 1996.aastal vastas õiguskantsler, et seaduslikkuse ja õigustatud subjektide õiguste kaitse tagamiseks on erastamise korda vaja täiendada sättega, mis kohustaks valla/linnavalitsust lahendamata restitustiooninõuete olemasolul maa tagastamise avalduse esitanud isikutele teatama ostueesõigusega erastatava maa piiride ja ligikaudse suuruse määramisest (Salumäe 2000).

Alates kolmanda maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse jõustumisest 29. märtsist 2001 otsustatakse õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine pärast seda kui valla/linnavalitsus on korraldusega ostueesõigusega erastatava maa suuruse ja pindala ära määranud. Seaduse sõnastuse kohaselt tuleb kõigepealt määrata ehitiste juurde erastatava maa suurus ja piirid, seejärel teha korraldus maa tagastamise ja mittetagastatava maa kompenseerimise kohta Maido Pajo märgib, et alles siis võib sõlmida lepingu maa ostueesõigusega erastamise lõpule viimiseks (Pajo 2000).

Käesoleva töö autor ei saa viimatinimetatud menetluskäiguga nõustuda, kuivõrd sagedasti ei ole tagastamist puudutavaid otsuseid võimalik vastu võtta objektiivsetel põhjustel (puudub huvi õigustatud subjekti poolt, kohtuvaidlused jne) , mistõttu võib lepingu sõlmimine jääda määramata ajaks venima, mis ei ole kindlasti maareformi eduka läbiviimise eelduseks. Siinkohal tasub meenutada, et tagastamise õigustatud subjekt saab oma huvisid kaitsta maa ostueesõigusega erastamiseks vastuvõetud otsuseid vaidlustades, aga ka koostatud piiriettepanekutele motiveeritud vastuväiteid esitades.

Alates 1996. aasta muudatusest on maareformi seaduse elluviimisel on järjepidevalt toimunud nihe inimeste, ettevõtjate ja maakasutajate vajaduste suurema arvestamise

Document info
Document views579
Page views579
Page last viewedMon Jan 23 22:51:24 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments