X hits on this document

548 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 76

1999 aasta märtsis jõustunud uue redaktsiooni alusel loetakse elamute teenindamiseks vajaliku maa hulka kogu elamuomaniku kasutuses olev maa. Maakasutus loetakse õiguslikuks, kui maakasutuse andmise kohta on vastu võetud pädeva organi otsus enne Aluste jõustumist või kui sellist maakasutust tõendatakse maamaksu kviitungi või mõne muu dokumendiga.

Näiteks esitati 1999. aastal halduskohtusse kaebus Tallinna linnavalitsuse vastu seoses nn reservmaa tagastamisega. Maa, mis linnavalitsuse 19.juuni 1998. aasta korralduse alusel omandireformi õigustatud subjektile tagastati, oli elamu omaniku faktilises kasutuses nn reservmaana. Maa looduses eraldamise akti vormistatud ei olnud, mistõttu kuulus õigusvastaselt võõrandatud maa vastavalt 1998. aastal kehtinud MRSi redaktsioonile tagastamisele.

15. juulil 1999.a. esitas Tiina Roosma Tallinna Halduskohtule kaebuse, milles palus tunnistada seadusevastaseks Tallinna Linnavalitsuse 19.06.1998 a. korraldus 3931-k Haaviku põik 4 asuva maa osalise tagastamise kohta. Tallinna Halduskohtu 15. novembri 1999.a. otsusega jäeti Tiina Roosma kaebus rahuldamata. Selle otsuse peale esitas Tiina Roosma apellatsioonkaebuse. Tallinna Ringkonnakohtu 30 detsembri 1999.a. otsusega apellatsioonkaebus rahuldati. Ringkonnakohus tühistas Tallinna Halduskohtu otsuse ja tegi uue otsuse, millega tunnistas täielikult seadusevastaseks Tallinna Linnavalitsuse 19.06.1998.a. korralduse 3931-k (haldusasi nr II-3/358/99). Kohus leidis, et tulenevalt MRS §-st 7 lg 5, mis sätestab, et elamu teenindamiseks vajaliku maa hulka arvatakse kogu elamuomaniku õiguslikus kasutuses olev maa. Maakasutus loetakse õiguslikuks, kui maa kasutamiseks andmise otsus on pädeva organi või ametiisiku poolt vastu võetud enne Aluste jõustumist. Kaebaja maakasutus on tõendatud Tallinna Linna RSN TK 17. mai 1985 otsusega nr 2227, mille alusel anti Tiina Roosmale juurdelõikena maa linna hoonestusmaast 585 m2 lisaks olemasolevale 581 m2 . Otsuses märgitakse viitega Riigikohtu halduskolleegiumi määrusele, et maakasutuse seaduslikkust saab tõendada pädeva organi poolt maa kasutamiseks andmise otsuse ja maamaksu tasumise kviitungiga, hoolimata sellest, millal vaidlustatud korraldus vastu on võetud. Vastavalt jõustunud ringkonnakohtuotsusele (Riigikohtu loakogu ei andnud 23.02.2000.a. resolutsiooniga menetlusluba) on Tiina Roosmal õigus ostueesõigusega erastada ka nn reservmaa. Kuigi kohtuotsuse

Document info
Document views548
Page views548
Page last viewedSat Jan 21 14:50:08 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments