X hits on this document

525 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 76

Kokkuvõte

Maareformi seadus võeti vastu 1991. aasta 17. oktoobril - seega möödus 2004. aasta sügisel kolmteist aastat maareformi algusest. Käimasolev omandi- ja maareform on olulise tähtsusega Eesti ühiskonnale tervikuna. Reformi tulemusena taastatakse maa kui vara tsiviilkäive. Samas ei saa aga tähelepanuta jätta probleeme, mis reformi läbiviimisega on kaasnenud.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli anda ülevaade maasuhete ümberkorraldamisest e maareformist, selle põhiprintsiipidest ning maareformi õigusliku regulatsiooni kohaldamisel ilmnenud probleemidest Tallinna linna näitel.

Magister püstitas hüpoteesi, mille kohaselt maareformi edukat läbiviimist on pidurdanud reformiseaduste keerukus ning vastuolulisus Hüpoteesi tõestamiseks kasutas autor dokumentide võrdlevat analüüsi, maareformi praktika analüüsi ning maareformiga seonduvate statistiliste andmete analüüsi.

Uurimustöö käigus tutvus magistrant eelmise sajandi viimasel kümnendil alanud Kesk- ja Ida-Euroopas läbiviidavate maareformidega. Analüüsi tulemusena selgus, et kuigi maareformid Kesk- ja Ida-Euroopas on oma peaeesmärgilt sarnased - taastada maa kui vara tsiviilkäive ning tagada selle efektiivne kasutamine, on maareform igas riigis piisavalt unikaalne, mistõttu on raske välja tuua üldisi seaduspärasusi või reegleid, kuidas reformi teostada. Maareformi ettevalmistamine kõikides Kesk- ja Ida- Euroopa riikides on olnud keeruline, sest vastav kogemus maailmas puudus. Samuti ei ole olnud võimalik maareformi läbiviivatel riikidel õppida üksteise kogemustest, kuivõrd maareform valmistati ette üldjuhul samaaegselt.

Magistrant analüüsis Maa-ametist saadud andmeid maakatastriüksuste registreerimise dünaamika kohta ning maareformi kulgu reguleerivate seaduste muudatusi ning jõudis järeldusele, et maareformi tempot on enim mõjutanud järgmised muudatused maareformi reguleerivates õigusaktides:

Document info
Document views525
Page views525
Page last viewedWed Jan 18 17:04:01 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments