X hits on this document

345 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 50

no, debate maji dhibedogo Nairobi. To kane jo District obedo piny ne ging’iyo ni jo Nyatike to joma beyo ahinya kendo gihero kue, kendo gine ema wach mar chik odonje chunygi, nikech Nyatike ema sandruok ng’enyie. Gigolonwa miyo, to hawi chako bedo maber jogo ochako odhi ong’iyo ni Nyatike to tek ahinya wagolnegi kendo ng’ama achielo. Gichako gigolo nwa ng’at machielo, ma miyo madhi Nairobi amor mar nyisou go ka kendo abiro wene kata dakika achiel omos jo Nyatike. Mrs. Okelo.

Elizabeth Okelo: Jo gweng’wa, amosou ni ukue uru?

Audience: Okue.

Elizabeth Okelo: Kama wantie ni, nyoro ne wan Rongo, nyoro aneno kaka joka wuoyo koro en thuolo mari mar wacho pachi kendo nyiso wach ma ineno ka sama ang’ Commissioner somo to oremi, inyalo kelo nikech an ema adhi wacho wachnino kono. Nikech wadhi wuoyoe mogik kakoro ok wabi chako duogo e tie yath ka. Koro sani ibi wachnu weche koro ibiro ng’iyo ni to wechewa mane wawacho ka be gidonjo, to be ginie sections ka section, to gin kamoro ka kamoro nikech gin kamoro ka kamoro mar wach mar chapter ka chapter. Koro kama ineno ka oremi kata ok odonjo to ibiro wacho. An an Elizabeth Okelo atiyo Mihuru, asetiyo karwaka, an jaod Councillor David Okello. Ero uru kamano.

Junga Warenga: Ero kamano madam. Member wa machielo mabende dhi chung’nu e bura madhi Nairobi no en Jaduong’ David Adundo Yawo. Ento pok odonjo to ang’eyo ni obiro biro. Koro Migori District nyocha omiwa ji adek kendo to Nyatike onyakua kombe ariyo, machielo waweyo ne jo Migori bende dhigo. Donge mano nyiso ni jo Nyatike tiyo matek?

Audience: Matek ahinya.

Junga Warenga: Donge nyiso ni mano nyocha uyiero Jakom moromo. Koro bed thuolo ibi iwach pachi kaka iduaro, onge ng’ama tami e pachi. Ma iparo ni rachno ema wanto bernwa to ma iparo ni litno ema wanto wamor go, mano e morwa. Koro kamano aruako Commissioner Pastor Ayonga mondo owuo gi jo Nyatike. Pastor waruaki.

Com. Pastor Ayonga: Jo Nyatike amosou duto te, oyawre?

Audience: Oyawre ahinya.

Com. Pastor Ayonga: Kabla sija ongea, aduaro ni mokuongo wawinjre ni wabiro tiyo gi dhok mane. E tichwa ni watiyo gi Kiengereza, watiyo gi Kiswahili. Nitie ji adi ka ma ong’eyo Kiengereza ka awuoyo gi Kiengereza to they will

12

Document info
Document views345
Page views346
Page last viewedSun Jan 22 16:33:05 UTC 2017
Pages50
Paragraphs810
Words17365

Comments