X hits on this document

344 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 50

ka en makonga achiel to koro jo koni gi jokoni podi tuomore. Ok awinjo ka otuome kanyo.

Wach mar adek, en ni joma osetiyo ma owe tije ma okawo yueyo gi higa ma iluongo ni retirees, ok awinjo ka owuo kuomgi kaka chike ma bende deritgi go e Kenya ka mondo gibedi joma oritore maber ma podi sirikal omiyo luor kaka nyo otiyo gi sirikal ma otieko tich gi luor. Mondo gin bende sirikal omedgi luor ma ka koro idaragino kata omedi pesa to gin bende iparogi. Mago e gik mane aduaro ni amedi, ero kamano jotelo.

Com. Pastor Ayonga: Nimekuambia hayo maneno yako hapa ndani.

Albert Onuko: Asante sana.

Com. Pastor Ayonga: Na wale ambao wamestaafu imesemekana kwamba wangeongezwa mishahara, wakati wengine wanapoongezwa na tena hii habari ya udongo tumeweka kwamba wazee wa kijiji wangeangalia juu ya habari ya udongo na hata kupata titles, hizo zote tumesema ziletwe karibu na watu ili watu wasiwe wanaenda mbali. Hii nilisema katika utangulizi.

Jakob Omuga Adendi: Nyinga Jakob Omuga Adendi, ex Councillor. Agoyo ero kamano ne Commissioner ka obiro ka somonwa chike mabeyogi, ma nyoche wasesomo moko e gazet. An awacho niyaa, Local Authorities ka wayiero Councillors to ok gigo budget mar contribution ne area magi ae. I mean the Council ok kony gimoro amora kata school, project magigero onge malong’o. Ichulogi mishara kende mondo ong’I ni County Council nyaka ne kaka nyalo yudo kabisa joma ogoyo kura gi giduogi gikony gi yoo mar timo development. We don’t just take them there to go and earn salaries and yet we earn nothing from them.

Ingine ma anyalo wacho kendo, wan e natural resources, wan wa jo dho Nam kae, rech ema watiyo tichne. En ema wanuang’e, onge industry mar rech ma wanyalo yudo kuondegi, rech dhi adhiya Kisumo, Nairobi, Mombasa, Ulaya. Onge gima wanuang’o ka kata matin, employment ma rechni golonwa e Nam ka bedo ma onge, onge tich ma wanuang’o ma nyithiwa inyalo ndiki e rech ma wanuang’o e dho Nam ka, kuonde mawabede.

Com. Pastor Ayonga: Hiyo imewekwa kwa sheria ya kwamba mali inayotoka pahali fulani watu wa upande huo waweze ku-benefit na ni kulete industries kama hizo ili kama nyinyi ni watu wa samaki hapo muwe na industry ya samaki hapa ya kuweza kupatia watu wa hapa mafasi.

Jakob Ouma Adendi: Ariwora kod jowadwa e wach achiel mane giwacho e wach mar Provincial Administration. Provincial Administration kachakore gi DO onge gima timonwa nyaka DC kata PC kuno. Wan ka wan e border Chief konynwa mang’eny kata Assistant Chiefs nikech ka wanie border ka moro jo Tanzania alaro giji gimoro, gin gi silaha, samoro gimoro otimore kama. Wanuang’o ka konyruok mar Provincial Administration chakre Chief, Assistant Chief,

30

Document info
Document views344
Page views345
Page last viewedSun Jan 22 06:41:11 UTC 2017
Pages50
Paragraphs810
Words17365

Comments