X hits on this document

310 views

0 shares

0 downloads

0 comments

43 / 50

Zephania Olambo: Jogo…

Com. Pastor Ayonga: Maneno ya polisi timeshaandika yote hapa.

Zephania Olambo: Sawa nilikuwa sijasoma. Haya, ngoja niendelee. Hakia mag joma chuogo otho kata minegi otho, kata monde gi otho, pesa ma onego giyudi ni idhi inuang’o mana Nairobi to kaka iduaro yude be ikia. A wakuayo ni ofise obednwa machiegni ma joma kamagi yudo pesa gi e yoo mapiyo piyo.

Com. Pastor Ayonga: Hiyo iko ndani.

Zephania Olambo: Sawa, sijasoma.

Com. Pastor Ayonga: Haya, kwa hivyo tunataka usome.

Zephania Olambo:

Asante nitasoma, nikiipata nitaisoma.

NHIF card a wagombo mondo bende ofise obednwa

machiegni, joma ng’eny tuo kata tho nikech bedo gi chung’ni gi kad eka jatuo ni cha mondo othiedhi. A thieth obedi mayot kendo ma ok tek to yudo kadi no dang’ wanuang’ konyruok ka wanannchi onuang’e.

kadi mar osiptal ni nyaka imany mana ja tich matiyo ema dhi waduaro ni ka ber to ng’ato ka ng’ato obedi gi kadi no mondo chando wa ok wayude e yoo maber koro omiyo ka wanuang’e

Com. Pastor Ayonga: Hiyo sasa iwe ya mwisho tafadhali.

Zephania Olambo: Ya mwisho ni kuhusu advocates. Akwayo ni ka advocate oyalo ni to pesa ni cha odhini directly on ni kuongo dhine koka opogoni to opogoni mana gima ema en ema ohero. Ero kamano. (Laughter)

Com. Pastor Ayonga: Ngoja, kuna neno la maana sana ambalo Councillor anataka kutoa halafu nitawaambia kitu kaka jokuath.

Cllr. John Odhiambo Mango: An Councillor John Odhiambo Mango, Central Kadem. Kwa niamba mar jo Nyatike Bwana Commissioner kaka jo Kenya ma moko forum machalo kama ok wanyal weyo ma ok wa-appeal ni election ma wadhiye, wadhiye gi chike manyien nikech osekawo 4. something Billions of Kenya shillings.

L a s t , h o l i d a y s : W a d o n g m a n a g i K e n y a t t a D a y t o o k l o u n g e n i K e n y a t t a D a y i l u o n g e n i h e r o e s d a y t o i n c l u d e o t h e heroes. Thank you. r

43

Document info
Document views310
Page views311
Page last viewedMon Jan 16 11:06:17 UTC 2017
Pages50
Paragraphs810
Words17365

Comments