X hits on this document

320 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 50

Joseph Ogutu: Koro gima ondiki kagi, Commissioners ondiko gima jopiny emane owacho, ka ng’ato neno e teko moro ma jomoko asomo e gazette ni mago ideas mag Commission kata ni wan ne ok wabedo-consulted. Mano wachne nikech en bende ne en gi nafas mar dhi ir Commission mondo odhi ochiw pache kaka jo Kenya ma moko ne odhi ochiwo pachgi. Wan wamor Bwana Commissioner pok awinjo kata ng’at achiel maseyo tich ma utiyo kendo amoro ka aneno ka iketo ribbon no, manyocha imiwa ne orumo to ribbon ni to nyiso mana niya, wan wakuayo ni ka Nyasaye oyie, chikewa gi ka udhi Nairobi udhi ukalgi kata kanitie amendments moko ma itimo ukal mondo wabeduru gi chike manyien mondo Kenya olokre. Waseneno inyruok maji osehinyore ema omiyo piny mangima nyocha utuk jite duaro mondo wabedi gi Katiba manyien. Wawinjore uru?

Koro mar ariyo…

Speaker: Kajiosewuoyo e Katiba manyien to umiyowa ribbon wagoyo…

Joseph Ogutu: Mar ariyo madang’ awachi, gigi gibiro ok ong’eyo ni gibiro romo nade, Bwana Commissioner to ok gin very popular. Manyocha waago Nairobi nyocha Chairman maru Mr. Warega nitie ka, ne kaka ne wayudo gi from Nairobi newapogo gi e constituencies ang’wen te mawa wamiyoji ma en bende ne obedo gi mathin kende mane obirogo ka nikech ne orem. To koro ne wamiyo ni mondo joma nyalo chopo ire kata manyalo dhi nene nyalo somo ire, hawi maber uchak umedo moko kendo. Ka po ni otamou ni ok uyudo to waseoro wach Nairobi wakuayo ni kaginyalo to gimedwa moko ma ka ubiro e ofis saa asaya ma ubiro to wabiro oro ne Mr. Warega mondo omiu mondo ubi usom. To sani ofis onge moko makata ka opi ni ibiro kik iketh sani gi pesani ni ibiro Migori ni ibiro dhi somo nikech manyocha wayudo te ne wachiwo onge moro modong’ to saa asaya ma wayudo yoyote to wabiro orene to moko be wabiro bedo go e ofis mondo ubi usom kuro. Ok apar ni nite mang’eny kendo madang’ amedi kuom mano. En mana Bwana Commissioner……………… Thank you very much.

Com. Pastor Ayonga: Nataka nimshukuru Coordinator wenu Bwana Ogutu na jinsi alivyosema, unajua ukiwa na mikutano miwili miguu moja uweke pande hii na ingine pande hii uwezi na sisi tunaelewa jinsi kazi inavyofanyika. Jana nilikuwa kule Rapogo, tulikuwa na watu wengi hata nyumba ilikuwa giza na hata hewa ilianza kuisha kwa maana jo obiro, ji obiro magipong ’o ot.

We had a very good meeting na pia sitaki kujisifu, watu wetu walisifu kazi ambayo tumefanya. Mawazo ambayo tumeweka hapa ni yenu, sisi hatujaweka kitu yetu, tumeweka mawazo yenu na pia sisi pia ni Wakenya kwa maana hii ikiwa mbaya itaumiza hata mimi. Niliwaambia kwamba tuliweka kwamba everybody is under the law, hakuna ambaye hayuko above the law na kwa hivyo nikiwa under the law basi law hainijua mimi ni nani. Ka kinya atimo gimoro marach oh, bas lazima chik nitie.

47

Document info
Document views320
Page views321
Page last viewedTue Jan 17 15:20:33 UTC 2017
Pages50
Paragraphs810
Words17365

Comments