X hits on this document

335 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 50

Chorus:

Oromo aloka, Katiba nogo

Soloist: Chorus:

To koro ka anyisou adiera, Oromo aloka

Soloist: Chorus:

Ng’ama onge dhako ok di ng’ad bura, Oromo aloka, Katiba nogo

Soloist: Chorus:

Yawa weuru anyisu gi adiera, Oromo aloka

Soloist: Chorus:

Ng’ama onge dhako ok din’gad bura, Oromo aloka Katiba nogo

Soloist: Chorus:

Jo Nyatike duto wacho, Oromo aloka

Soloist: Chorus:

Election mabiro wang’ni waweyo ne mon, Oromo aloka, katiba nogo

Soloist: Chorus:

Jo Nyatike duto winj wacho, Oromo aloka

Soloist: Chorus:

Election mabiro to waweyo ne mana ne mon, Oromo aloka, Katiba nogo

Soloist: Chorus:

Ng’ato ka ng’ato maduaro chung Oromo aloka

Soloist: Chorus:

Obuongo nyaka cheki ba be ingi rieko Oromo aloka, Katiba nogo

Soloist: Chorus:

Ng’ato ang’ata ma gombo chung Oromo aloka

6

Document info
Document views335
Page views336
Page last viewedFri Jan 20 07:57:52 UTC 2017
Pages50
Paragraphs810
Words17365

Comments