X hits on this document

665 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 125

U v o d

Savremena finansijsko - pravna teorija sve više ukazuje na dezintegraciju finansijskog prava3 na fiskalno – poresko pravo i budžetsko pravo. Budžetsko pravo sve više postaje zasebna pravna disciplina koja tretira i posebno važnu oblast budžetske kontrole.

Budžet države predstavlja najvažniji finansijski instrument prikupljanja i raspodjele državnih sredstava neophodnih za zadovoljenje javnih potreba. Budžetski ciklus obuhvata, po pravilu, tri godine. U jednoj se planira, izradjuje, predlaže i usvaja, u drugoj se budžet izvršava, a u trećoj se izradjuje i usvaja završni račun budžeta. U istoj godini u kojoj se izradjuje i donosi završni račun počinje novi budžetski ciklus u kojem počinju radovi na izradi i donošenju novog budžeta.4

U svremenim demokratijama, za uspješno i zakonito funkcionisanje javnog sektora, od izuzetne važnosti je pravilno funkcionosanje budžetskog sistema države i postojanje adekvatne budžetske kontrole, koja se ostvaruje u svoja tri osnovna modaliteta. Danas, savremena teroja oblike budžetske kontrole prema subjektima dijeli na tri osnovne grupe: internu reviziju, eksternu reviziju i pralamentarno-političku kontrolu.

U tom sistemu posebno mjesto zauzima institucionalna, profesionalna-stručna i nezavnisna eksterna kontrola raspolaganja javnim finansijama i državnom imovinom. Postojanje ovog oblika kontrole onemogućava zloupotrebu državnih sredstava i podiže stepen povjerenja gradjanina u javni sektor.

Tu se inkorporira i pravo javnosti da bude potpuno, tačno i blagovremeno informisana o načinu potrošnje, zakonitosti i cjelishodnosti iste i kroz povjerenje u javni sektor motiviše ga da izvršava svoje poreske i druge fiskalne obaveze.

Temeljni principi revizije javnog sektora sadržani su u Deklaraciji iz Lime kao "Magna Carte državne revizije" a potpuniji i preciziji izrazi dobili su u INTOSAI standardima. Ovi standardi nastali su kao potreba ujednačavanja revizorske prakse, primjenom jednobrazne procedure i pravila u revizijama državnih subjekta.

Usvajajući 2004. god., nacionalni zakon o državnoj reviziji Crna Gora je stvorila institucionalni okvir za funkcionisanje nacionalne eksterne državne revizije i njeno postupanje u skladu sa medjunarodnim standardima. Čitav vijek ranije eksterna revizija državnih finansija i imovine bila je ustavno i kroz poseban zakon normirana, ali je ta činjenica samo vrijedan podatak iz nacionalne pravno-ekonomske istorije5.

Eksterna revizija sastoji se od radnji koje se odnose na kontrolu završnog računa budžeta, te načina korišćenje javnih dobara od strane subjekata revizije, posebno u djelu pravilnosti i uspješnosti raspolaganja istim.

Revizija ima za cilj da provjeri da li se javna sredstva koriste u ostvarivanju ciljeva koje su utvdjeni programima donesenim od predstavničkog i izvršnog tijela države.

3 D.Popović, Poresko pravo, Beograd 1998. god.

4 B. Jelčić, Finansijsko pravo i finansijska znanost, Zagreb 1998. god. str. 513

5 Zakon o Glavnoj Državnoj Kontroli Knjaževine Crne Gore iz 1901. god.

Document info
Document views665
Page views669
Page last viewedWed Jan 18 14:20:59 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments