X hits on this document

647 views

0 shares

0 downloads

0 comments

112 / 125

O revizionom nalazu (izvještaju) ne može vodi spor pred drugim organima. Sud podnosi Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama koji razmatraju oba doma saveznog parlamenta Bundestag i Bundesrat (savezni savjet) i služi kao stručni nalaz koji prethodi političkoj ocjeni poslanika o kvalitetu Završnog računa budžeta Federacije.

Prethodno se Godišnji izvještaj razmatra u Odboru za budžet (Odbor za finansijsku i ekonomsku kontrolu) koji broji 45 poslanika i koji je za vrijeme XIII saziva njemačkog Saveznog parlamenta bio je najbrojniji odbor od ukupno 21 stalnog odbora.

Sam Sud ima 9 divizija (specijalizovanih sektora) i 49 revizorskih jedinica, kojima upravljaju Stariji revizori (Senior Audit Directors) koji sačinjavaju revizorska vijeća od po dva člana (kolegijume).

Svaki od sektora ima posebno odredjenu nadležnost, pa je tako u prvom sektoru npr. izrada revizorskih uputstava, budžetsko pravo i administrativna reforma, a u četvrtom sektoru revizija budžeta odbrane i službi bezbjednosti.

Vijeće od tri člana uključuje predsjednika ili podpredsjenika Suda i na njemu kao i na kolegijumu neophodan je konsenzus da bi se donijela odluka. Senat (Governing board) je naviši organ odlučivanja za "odlučujuće" teme kao što je npr. usvajanje Godišnjeg revizionog izvještaja.

Postupanje Suda i "polje" revizije

Postupak revizije pretpostavlja utvrdjivanje činjeničnog stanja, uporedjivanje sa planiranim (projektovanim) stanjem, izrada ocjena i preporuka. Savezni zakon (Zakon o saveznom budžetu – čl. 89. stav 2)  predvidja tzv "ograničene kontrole" tj. revizije primjenom metode uzorkovanja – izborom subjekta i predmeta kontrole po izboru (uzorku).

Sud može da vrši kontrolu i prije nego što je izdatak ralizovan i proknjižen tj. prije nego što kontrolisani organ podnese godišnji finansijski izvještaj (prethodno mora biti donijeta odluka o davanju naloga ali se ne mora čekati da se faktura plati i proknjiži).

Sud vrši reviziju javnih prihoda, potrošnje, savezne imovine, saveznog duga, svih vladinih progama koji imaj finansijske implikacije, čak i onih koji još nijesu za posljedicu imali nastanak troška (npr. javni tenderi i ugovori za izbor konsultanata u privatizacionim postupcima).

Predmet revizije su i "veliki programi" (investicioni) koje donosi vlada ili drugi korisnik saveznih (federalnih) javnih sredstava. Ovi, vrlo kompleksni, programi zahtjevaju izradu većeg broja potprograma i odluka i svaka od njih može biti zasebno predmet revizije. Ovako postavljene nadležnosti Bundesrechnungshof-a omogućavaju da se u toku samog procesa donošenja odluka preduprijede greške.

Pored saveznih ministarstava i administracije Saveznog parlamenta, subjekti revizije su savezni fondovi i "samostalne ustanove" van vladine strukture koje podliježu nadzoru od strane Federacije (savezne države), medju kojima je najznačajnija Njemačka savezna banka (Deutsche

Document info
Document views647
Page views651
Page last viewedTue Jan 17 07:19:36 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments