X hits on this document

657 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 125

izvještaja i preporuka promjeniti (popraviti) svoje upravno poslovanje.

Zbog toga samo oko 10% (110-130) slučajeva dospijeva u Odbor za kontrolu državnih računa, što znači da Sudu nijesu, kao što je u nekim državama slučaj (Francuska), potrebna izvršna ili sudska ovlašćenja, da bi uspješno obavljala svoje zadatke.

Bundesrechnungshof je bio donaćin VI-tog Kongresa EUROSAi-a (organizacije vrhovnih revizorskih institucija Evrope). Kongres je održan 2005. god. u Bonu, a domaćin narednog Kongresa je grad Krakov u Poljskoj 2008. god.

Tri vijeka Suda

Državna revizija u Njemačkoj ima tradiciju od skoro 300 godina. Nastanak se vezuje za 1714 god. kad je pruski kralj Frederick William I ustanovio prvu državnu revizorsku instituciju – komoru za reviziju, koja se brzo preimenovala u Vrhovnu komoru za reviziju sa sjedištem u Berlinu.

1818 godine sjedište se prenosi u Potsdam – grad južno od Berlina. 1868, nakon ujedinjenja Njemačke od strane Bizmarka, nadležnost komore se "širi" i na Sjevernu njemačku Federaciju. 

1871 ustanovljava se Računski sud Njemačkog Rajha (prvog rajha), a predsjednik Pruske Vrhovne komore za reviziju bio je po funkciji predsjednik Reich Court of Audit, što je trajalo do 1945.

Poslije II svjetskog rata  Hamburška kancelarija za reviziju bivšeg Reich Court of Audit nastavila posao državne revizije sa promjenjenim imenom Revizorski sud za specijalne zadatke.

1948 god ujedinjenjem američke, britanske i francuske zone počo je sa radom Revizorski sud za zajednički ekonomski prostor, sa sjedištem u Frankfurtu, koji je izrastao u Federalnu (saveznu) revizorsku instituciju Savezne Republike Njemačke, da bi 1950 godine bio preseljen u Frankfurt na Majni.

Poslije pada "Berlinskog zida" i ujedinjenja istočnog i zapadnog dijela Njemačke funkciju vrhovnog revizorskog organa obavlja Savezni Računski Sud, sa sjedištem Bonu i ogranakom u Potsdamu koji se nalazi u zgradi prve (pruske) revizorske institucije osnovane 1714 god.

Time je zatvoren jedan ciklus, dug skoro 300 godina, koliko traje istorija državne revizije u Njemačkoj.

Saradnja sa Evropskim revizorskim sudom

Bundesrechnungshof i Evropski revizorski sud (The Court of Auditors) imaju institucionalizovanu saradnju u okviru svojih nadležnosti, koja se ostvaruje u duhu uzajamnog povjerenja, gdje oba suda zadržavaju svoju nezavisnost (čl. 188 c st. 3 Ugovora o EU).

Document info
Document views657
Page views661
Page last viewedWed Jan 18 00:10:46 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments